Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Implementace a použití systémů včasného varování včetně sběru a vyhodnocení doplňkových informací-image

Implementace a použití systémů včasného varování včetně sběru a vyhodnocení doplňkových informací

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Systémy včasného varování před povodněmi – pokud existují pro danou oblast, poskytují informace, které umožňují spuštění havarijního zásahu (např. zřízení velící jednotky, pozorování rizikových oblastí) před událostí a předtím, než dojde ke škodám. Omezení škod je však možné pouze tehdy, pokud jsou informace včasného varování interpretovány a vyhodnoceny správně, pokud jsou podloženy posouzením rizik a akčními plány zohledňujícími různé scénáře. Shromažďování a doplňování informací z různých (také z místních) zdrojů může odpovědným pracovníkům usnadnit a zkvalitnit posouzení těchto informací.

Fields of action Opatření v urbanizovaných oblastech,Opatření pro technické zajištění budov,Varovné systémy
Kromě snižování povodňových rizik zpomalováním a zadržováním povrchového odtoku má opatření střední nebo vysoké možné přínosy pro následující biofyzikální dopady a ekosystémové služby: Zadržuje říční vodu; Zpomaluje říční tok; Zvýšení infiltrace a/nebo doplňování podzemní vody; Snížení eroze a/nebo přenosu sedimentu; Zlepšení kvality půdy; Vytváření pobřežních stanovišť; Vytváření suchozemských stanovišť; Navyšování zásob vody; Rybí populace a její zvýšení; Produkce přírodní biomasy; Zachování biologické rozmanitosti; Rekreační příležitosti; Estetická a kulturní hodnota; Zvýšení evapotranspirace; Zvýšení zadržování vody v půdě; Omezení zdrojů znečišťujících látek; Přerušení cesty znečištění; Vytvoření vodních stanovišť; Snížení maximální teplotu; Absorpce a/nebo zadržení CO2; Filtrace znečišťujících látek

READ MORE:

PICTURES:

Screenshot of https://www.graz.at/cms/beitrag/10164055/8061353/Aktueller_Gefahrenstatus.html, ©City of Graz