Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Dobrý stav lesů

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Toto opatření spočívá v udržování dobrého zdravotního stavu lesů použitím vhodného hospodaření (např. zaváděním stabilních, stupňovitých, nerovnoměrně starých lesů, použití přirozené obnovy chránících podrostů a dílčích systémů, výmladkové porosty). Cílem je zvýšit infiltraci do půdy, zpomalit povrchový odtok a snížit riziko eroze půdy zlepšením zdravotního stavu lesa a jeho uvedení do přirozeného stavu, aby se zvýšila jeho odolnost a tím i jeho schopnost zadržovat dešťovou vodu a snížit riziko bleskových povodní v povodích. Lesnictví by mělo zohlednit pravděpodobné změny v chodu srážek a záplav způsobených změnou klimatu.

Fields of action Opatření v zalesněných oblastech
Kromě snižování povodňových rizik zpomalením a zadržováním povrchového odtoku má opatření střední nebo vysoké možné přínosy pro následující biofyzikální dopady a ekosystémové služby: Zvýšení evapotranspirace; Přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění dopadů; Estetická a kulturní hodnota

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

  • Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020): continuous cover forestry
  • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (2018): Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině [Catalogue of green water retention measures in the landscape], URL: http://www.suchovkrajine.cz/vystupy (25.03.2020): Opatření v lesích, Tvorba polyfunkčního lesa, Omezení smrku ve 3. a 4. LVS, Hospodářský způsob (HZ) s trvalým půdním krytem, Nízký les, Ochranné lesní pásy (OLP), Hraze nístrží
PICTURES:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i.