Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Dokumentace události a škod; analýza události-image

Dokumentace události a škod; analýza události

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Všechny povodně se škodami by měly být analyzovány s ohledem na jejich příčiny a dopady. Opatření zahrnuje posouzení budov a infrastruktury z hlediska jejich použitelnosti (např. dopravní trasy, zásobování vodou, čištění odpadních vod). Shromážděné údaje jsou základem pro žádosti o odškodnění z pojišťovacích fondů nebo fondů pro veřejné katastrofy (jsou-li k dispozici). Na základě analýzy lze navíc vyvodit ponaučení a naplánovat opatření. To přispívá ke snížení škod při budoucích událostech. V neposlední řadě lze shromážděná data použít ke zlepšení kvality výpočtů modelu. Správná dokumentace škod vyžaduje předdefinování kritérií a norem.

Fields of action Opatření v zalesněných oblastech,Opatření na vodních tocích,Opatření v urbanizovaných oblastech,Opatření pro technické zajištění budov,Varovné systémy,Risk management a komunikace,Opatření na zemědělské půdě
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

READ MORE:

PICTURES:

Rudolf Hornich, Office of the Styrian Government