Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Kultivace napříč svahem; zabránění tvorby svahových rýh a splachů-image

Kultivace napříč svahem; zabránění tvorby svahových rýh a splachů

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Rozvoji drah soustředěného odtoku lze zabránit a retenci lze zlepšit na mírně svažitém terénu kultivací zemědělské půdy na svahu podle vrstevnic. V ideálním případě by měla být půda obhospodařována v šachovnicovém vzoru, aby bylo možné regulovat a zpomalit tok povrchové vody. V zásadě je zabráněno tvorbě svahových rýh a vytváření preferenčních drah soustředěného odtoku. V zalesněných oblastech lze koncentraci odtoku minimalizovat tím, že se těžba dřeva neprovádí ve směru svahu.

Fields of action Opatření na zemědělské půdě,Opatření v zalesněných oblastech
Kromě snižování povodňových rizik zpomalováním a zadržováním povrchových odtoků mají tato opatření střední nebo vysoké možné přínosy pro následující biofyzikální dopady a ekosystémové služby: Zvýšení infiltrace a/nebo doplňování podzemní vody; Snížení eroze a/nebo přenosu sedimentu; Zlepšení kvality půdy; Filtrace znečišťujících látek

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology