Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Zřizování inundačních zón-image

Zřizování inundačních zón

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Hlavním cílem této skupiny opatření je posílit transformační a akumulační účinky stávajících a obnovujících se záplavových území úpravami terénu, jako je snížení břehů, vyrovnání nebo demolice protipovodňových hrází atd. Opatření umožňuje větší transformace povodňových průtoků. Zvyšuje ochranu obyvatelstva před povodňěmi.

Fields of action Opatření na zemědělské půdě,Opatření v zalesněných oblastech,Opatření na vodních tocích
Kromě snižování povodňových rizik zpomalením a zadržováním povrchového odtoku má opatření střední nebo vysoké možné přínosy pro následující biofyzikální dopady a ekosystémové služby: Snížení eroze a/nebo přenosu sedimentů; Vytvoření vodních stanovišť; Vytváření pobřežních stanovišť; Produkce přírodní biomasy; Zachování biologické rozmanitosti; Filtrace znečišťujících látek; Rekreační příležitosti; Estetická a kulturní hodnota; Zlepšení kvality půdy; Pomalá říční voda; Přerušení cesty znečištění; Zvýšení evapotranspirace; Zvýšení zadržování vody v půdě

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

  • Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020): natural bank stabilisation
  • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (2018): Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině [Catalogue of green water retention measures in the landscape], URL: http://www.suchovkrajine.cz/vystupy (25.03.2020): Opatření v údolních nivách toků
PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology