Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Ochranné zóny s pobřežní vegetací s hydrofilními rostlinami s čistící schopností k ochraně vodních útvarů před znečištěním-image

Ochranné zóny s pobřežní vegetací s hydrofilními rostlinami s čistící schopností k ochraně vodních útvarů před znečištěním

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Opatření využívá systémy pokryté vegetací, které jsou v různé míře nasyceny vodou. Předupravují dešťovou vodu a prodlužují retenční čas. Mohou sloužit jako nárazníkové zóny kolem vodních útvarů. Znečišťující látky se odstraňují v důsledku intenzivní sedimentace a asimilace vodní vegetací a adsorpcí na biogeochemických bariérách, např. ve formě gabionů naplněných dolomitem nebo vápencem a pokrytých kokosovými rohožemi. Jsou zvláště důležité v případě přílivu silně znečištěných vod po silných deštích.

Fields of action Opatření na vodních tocích
Kromě snižování povodňových rizik zpomalením a zadržováním povrchového odtoku má opatření střední nebo vysoké možné přínosy pro následující biofyzikální dopady a ekosystémové služby: Přerušení cesty znečištění; Snížení eroze a/nebo přenosu sedimentu; Filtrace znečišťujících látek; Zvýšení evapotranspirace; Zvýšení infiltrace a/nebo doplňování podzemní vody; Zvýšení zadržování vody v půdě; Zlepšení kvality půdy; Absorpce a/nebo zadržení CO2; Přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění dopadů; Zachování biologické rozmanitosti; Estetická a kulturní hodnota; Vytváření suchozemských stanovišť

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

  • Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020): filter strips
PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology