Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Zalesnění horních částí povodí a svahů-image

Zalesnění horních částí povodí a svahů

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Horní části povodí jsou zdrojové oblasti pro vodní toky, klíčové pro udržení struktury, funkce, produktivity a komplexity navazujících ekosystémů. V oblastech s členitým reliéfem může zalesňování povodí na horních tocích přispívat ke stabilizaci svahů a může snížit rizika spojená se sesuvy půdy.

Fields of action Opatření v zalesněných oblastech
Kromě snižování povodňových rizik zpomalením a zadržováním povrchového odtoku má opatření střední nebo vysoké možné přínosy pro následující biofyzikální dopady a ekosystémové služby: Zvýšení evapotranspirace; Zvýšení infiltrace a/nebo doplňování podzemní vody; Zvýšení zadržování vody v půdě; Omezení zdrojů znečišťujících látek; Přerušení cesty znečištění; Snížení eroze a/nebo přenosu sedimentu; Vytváření suchozemských stanovišť; Absorpce a/nebo zadržení CO2; Produkce přírodní biomasy; Zachování biologické rozmanitosti; Přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění dopadů; Filtrace znečišťujících látek; Rekreační příležitosti; Estetická a kulturní hodnota; Zlepšení kvality půdy; Vytváření pobřežních stanovišť; Snížení maximální teplotu; Navyšování zásob vody

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology