Malé ploché hrázky orientované po vrstevnici-image

Malé ploché hrázky orientované po vrstevnici

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Cílem těchto hrázek je zkrátit délku svahu, čímž se zpomalí odtok povrchové vody a omezuje se eroze půdy na orné půdě. Podporují také infiltraci vody do půdy. Musí být vybudovány ve směru vrstevnic s nulovým podélným sklonem. Jak oblast před hrázkou, tak její výška musí odpovídat potřebě retenčního objemu , včetně objemu naneseného erodovaného materiálu. Nejčastěji jsou provedeny ve formě zemního násypu vyztuženého trávním porostem.

Fields of action Opatření na zemědělské půdě
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

READ MORE:

  • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (2018): Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině [Catalogue of green water retention measures in the landscape], URL: http://www.suchovkrajine.cz/vystupy (25.03.2020): Hrázka
PICTURES:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i.