Orka w poprzek stoku, unikanie bruzd biegnących w dół stoku.

By

W celu zapobieżenia rozwojowi dróg spływu i poprawy retencji na lekko pochyłym terenie należy prowadzić uprawę gruntu ornego w poprzek stoku, wzdłuż warstwic. Najlepiej byłoby, gdyby gleba była uprawiana na wzór szachownicy, aby kontrolować i spowalniać spływ wody po powierzchni terenu. Unikanie bruzd zgodnych z kierunkiem spadku terenu zapobiega powstawaniu ścieżek spływu. Na terenach zalesionych…

Uprawa bezorkowa lub płytka orka, uprawa konserwująca (z mulczowaniem), siew bezpośredni i uprawa pasowa.

By

Uprawa bezorkowa,płytka orka, uprawa konserwująca są to techniki, w których całkowicie lub z nacznym stopniu rezygnuje się ze stowania pługów. Zamiast tego stosuje się narzędzia uprawowe, które nie odwracają gleby (np. kultywator, brona talerzowa) i nie naruszają struktury gleby, podczas, gdy resztki pożniwne (=mulcz) pozostaja w poblizu lub na powierzchni gleby. Uprawa pasowa, czy też…

Przepusty – odpowiednie konstrukcja hydrauliczna

By

W przypadku powodzi bezpieczne odwodnienie dotknietego nią terenu zależy często od stanu przepustów i mostków. Obiekty te są często blokowane przez osady, powodując w ten sposób lokalne podtopienia. Często również sam obiekt jest uszkodzony, a przez to przerwany jest szlak komunikacyjny. Bardzo ważne jest odpowiednie ukształtowanie pod wzgledem przepustowości i zabezpieczenia przed zablokowaniem. Działanie to…

Trawłe zazielenianie plantacji

By

Trwałe użytki zielone lub zakładanie wieloletniej okrywy roślinnej w winnicach, plantacjach chmielu i owoców zmniejsza spływ powierzchniowy i erozję. Roślinność reguluje procesy erozji chroniąc glebę przed przemieszczaniem na skutek oddziaływania opadów oraz zmniejszając prędkość i ilość spływu powierzchniowego. Działaniu temu winny towarzyszyć inne liniowe rozwiązania technologiczne (np. rowy), a realizowane powinno być zwłaszcza na stokach…

Likwidacja dróg polnych i leśnych

By

Niewielkie (nieutwardzone) drogi w lasach i na terenach użytkowanych rolniczo powodują często spływy powierzchniowe i erozję, albo też one same są uszkadzane podczas opadów nawalnych. Ponadto, zageszczenie dróg może mieć decydujący wpływ na odpływ wody na wiekszych obszarach. Istniejące sieci dróg w lasach i na terenach użytkowanych rolniczo winny być sprawdzone pod wzgledem ich niezbędności,…

Ochrona i utrzymanie istniejących łąk i pastwisk

By

Spływ powierzchniowy na łąkach i pastwiskach jest mniejszy w porównaniu do spływu na gruntach ornych. Tak więc wysoki odsetek łąk i pastwisk zwiększa zdolność retencyjną użytków rolnych i zmniejsza spływ powierzchniowy. Utrzymanie i ochrona istniejących łąk przed uprawą lub działalnością budowlaną, zwłaszcza na obszarach źródliskowych, na zboczach, ścieżkach spływu i wzdłuż cieków wodnych, przyczynia się…