Miedze

By

Miedze to pasy nieuprawianej ziemi, które oddzielają od siebie pola uprawne. Jeśli przebiegają wzdłuż poziomic, mogą spowalniać spływ powierzchniowy i zwiększać infiltrację. Największa efektywność jest osiągana w połączeniu z pasem infiltracyjnym położonym powyżej i bruzdą znajdującą się poniżej miedzy. Wdrożenie tego działania jest zalecane, jeżeli inne rodzaje działań strukturalnych są nieskuteczne lub nie mogą być…

Małe wały/groble poprzeczne

By

Małe groble/wały wykonywane są w celu skrócenia długości skarp, a tym samym spowolnienia spływu powierzchniowego i zmniejszenia erozji gleby na gruntach ornych. Przyczyniają się one także do infiltracji wody do gleby. Muszą one być wykonywane równolegle do stoku ze spadkiem zerowym w kierunku wzdłużnym. Zarówno powierzchnia przed wałem, jak również jego wysokość muszą odpowiadać potrzebom…

Plany i koncepcje dotyczące zlewni, współpraca pomiędzy gminami

By

Zmiany użytkowania gruntów i pokrycia terenu, a także intensyfikacja lub ekstensyfikacja użytkowania gruntów zmieniają obieg wody w środowisku i mają potencjalnie duży wpływ na występowanie powodzi na obszarach leżących niżej. Powiązania, interakcje oraz interesy użytkowników obszarów leżących w górnym i dolnym biegu rzeki powinny zostać wzięte pod uwagę w działaniach planistycznych, szczególnie gdy problemy te…

Pasowa uprawa roli

By

Podział pola ma na celu uprawianie różnych, ułożonych naprzemiennie, roślin w formie pasków, najlepiej w połączeniu z uprawą poprzeczną na zboczu. Uprawa pasowa przydatna jest szczególnie w przypadku kultur o skłonnościach do erozji, jak kukurydza lub buraki cukrowe, przeplatanych pasami np. trawy lub pól nie uprawionych. Dzięki temu uprawy podatne na spływ wód powierzchniowych, erozję…

Małe zbiorniki retencyjne

By

Zbiorniki retencyjne mogą być klasyfikowane m.in. według pojemności, przy czym klasyfikacja w poszczególnych krajach różni się (np. w Czechach <2 000 000 m³, a w Niemczech poniżej 100 000 m³). W zarządzaniu ryzykiem opadu nawalnego szczególne znaczenie mają małe zbiorniki na mniejszych ciekach wodnych. Mogą chronić obiekty na obszarach ryzyka przed negatywnymi skutkami powodzi po…