Plany i koncepcje dotyczące zlewni, współpraca pomiędzy gminami

By

Zmiany użytkowania gruntów i pokrycia terenu, a także intensyfikacja lub ekstensyfikacja użytkowania gruntów zmieniają obieg wody w środowisku i mają potencjalnie duży wpływ na występowanie powodzi na obszarach leżących niżej. Powiązania, interakcje oraz interesy użytkowników obszarów leżących w górnym i dolnym biegu rzeki powinny zostać wzięte pod uwagę w działaniach planistycznych, szczególnie gdy problemy te…

Pasowa uprawa roli

By

Podział pola ma na celu uprawianie różnych, ułożonych naprzemiennie, roślin w formie pasków, najlepiej w połączeniu z uprawą poprzeczną na zboczu. Uprawa pasowa przydatna jest szczególnie w przypadku kultur o skłonnościach do erozji, jak kukurydza lub buraki cukrowe, przeplatanych pasami np. trawy lub pól nie uprawionych. Dzięki temu uprawy podatne na spływ wód powierzchniowych, erozję…

Małe zbiorniki retencyjne

By

Zbiorniki retencyjne mogą być klasyfikowane m.in. według pojemności, przy czym klasyfikacja w poszczególnych krajach różni się (np. w Czechach <2 000 000 m³, a w Niemczech poniżej 100 000 m³). W zarządzaniu ryzykiem opadu nawalnego szczególne znaczenie mają małe zbiorniki na mniejszych ciekach wodnych. Mogą chronić obiekty na obszarach ryzyka przed negatywnymi skutkami powodzi po…

Uprawa przedsiewna roli

By

Działanie to ma na celu wyraźne zmniejszenie erozji gruntów rolnych. Ponadto dzięki roślinności, jej korzeniom i stworzeniu poprzez to dość grubej warstwy, zwiększa się możliwość zatrzymania i przesiąkania wód opadowych do podłoża (do warstwy podglebia). Dzięki nierówności roślinnościa poprzez to znacznej szorstkości wyraźnie ograniczony jest także spływ powierzchniowy. Działanie to stoi jednak w sprzeczności z…

Muldy odpływowe

By

Muldy odpływowe są to płytkie i szerokie rowy na gruntach ornych. Charakteryzują się lekkim nachyleniem i niewielkim spadkiem podłużnym. Umożliwiają one zbieranie, infiltrację i alternatywnie odprowadzanie spływu powierzchniowego. Powinny one być projektowane stosownie do funkcji terenu, wymagają odpowiednich działań związanych z utrzymaniem.

Stabilizacja przez obsadzanie roślinami zagrożonych erozją ścieżek odpływu

By

Ścieżki, którymi odbywa się skoncentrowany odpływ wód opadowych winny być stabilizowane przez trwałe zazielenianie w celu zapobiegania erozji. Można je wzmocnić przy pomocy kamieni, dzięki czemu skoncentrowany spływ powierzchniowy przebiega bez zjawisk erozji. Powszechnie przyjętą formą zielonych ścieżek odpływu jest parabola o niewielkiej głębokości, która odpowiada naturalnie ukształtowanymh kanałom odwadniającym. Działanie to wymaga skorzystania z…