System rowów i niecek do odprowadzania wód powierzchniowych

By

Rowy umożliwiają przechwytywanie, infiltrację i odprowadzanie spływu powierzchniowego bez powodowania uszkodzeń. Powinny one być odpowiednio zaprojektowane (wymiarowane) dla przyjętego okresu powtarzalności przepływu, spełniać wymagania funkcjonalne oraz powinny być regularnie kontrolowane i utrzymywane. Rowy na gruntach ornych są zwykle proponowane w tych obszarach, na których możliwości budowy niecek są ograniczone. W obszarach miejskich rowy stanowią część…

Ocena i usuwanie szkód powodziowych w środowisku naturalnym

By

Działanie odnosi się do oceny szkód w środowisku naturalnym, spowodowanych głównie awariami związanymi z punktowymi źródłami zanieczyszczeń np. pojemnikami z materiałami niebezpiecznymi. Procedury postępowania i kryteria muszą być wcześniej już zdefiniowane.

Ocena i usuwanie szkód powodziowych w obrębie budynków i i infrastruktury.

By

Działanie to obejmuje ocenę i usuwanie szkód powodziowych w obrębie budynków i infrastruktury (np. ciągów komunikacyjnych, infrastruktury zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków) w kontekście icjh eksploatacji i konieczności odbudowy po wystąpieniu powodzi. Działanie to ma również znaczenie w zakresie dochodzenia roszczeń za pośrednictwem towarzystw ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy dostępne jest wsparcie z funduszu pomocy…