Przekształcanie gruntów ornych na użytki zielone/las liściasty lub plantacje drzew o krótkiej rotacji-image

Przekształcanie gruntów ornych na użytki zielone/las liściasty lub plantacje drzew o krótkiej rotacji

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Ryzyko opadów nawalnych może być wyraźnie zmniejszone poprzez przekształcanie gruntów ornych na użytki zielone, lasy liściaste lub plantacje roślin drzewiastych o krótkiej rotacji. Działanie to w sposób długotrwały zwiększa nierówność powierzchni (efekt: zmniejszenie prędkości przepływu) oraz zmniejsza erozję gleby (efekt: zmniejszenie zamulania). Działanie to jest bardzo odpowiednie w przypadku stromych zboczy na glebach lekkich, w przypadku ścieżek przepływu, pól zagrożonych zalaniem oraz terenów osuszonych w pobliżu cieków wodnych.

Fields of action Obszary rolnicze,Cieki wodne
Oprócz zmniejszenia ryzyka zalania poprzez spowolnienie i retencję wód powierzchniowych działanie to niesie z sobą średnie lub duże ewentualne korzyści dla poniższych oddziaływań biofizycznych i usług ekosystemowych: zwiększenie parowania dyfuzyjnego; zwiększenie strumienia infiltracyjnego i/lub zasilania wód podziemnych; redukcja źródeł substancji szkodliwych; przerwanie ścieżek substancji szkodliwych; zmniejszenie erozji i/lub ilości doprowadzanych osadów; tworzenie biotopów lądowych; zmniejszenie szczytów temperaturowych; pobieranie i/lub wiązanie CO2; gromadzenie wody; produkcja naturalnej biomasy; utrzymanie różnorodności gatunkowej; adaptacja do zmiany klimatu i ochrona klimatu; filtrowanie substancji szkodliwych; możliwości wypoczynku; walory estetyczne / kulturalne; zwiększenie pojemności retencyjnej wody glebowej; ulepszanie gruntów; tworzenie biotopów wodnych

READ MORE:

PICTURES:

Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology