Tworzenie stref zalewowych-image

Tworzenie stref zalewowych

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Głównym celem tej grupy działań jest wzmocnienie skutków transformacji oraz akumulacji na obszarach zalewowych, istniejących i odtwarzanych, poprzez modyfikacje terenu, takie jak: obniżenie wałów/nasypów, zmiana lokalizacji lub usunięcie wałów przeciwpowodziowych itp. Dzięki temu można zgromadzić wodę na obszarze zalewowym podczas zwiększonych przepływów.

Fields of action Obszary rolnicze,Lasy,Cieki wodne
Oprócz zmniejszenia ryzyka powodziowego poprzez retencję oraz spowolnienie spływu powierzchniowego, działanie to pozwala uzyskać średnie lub wysokie korzyści dla następujących oddziaływań biofizycznych oraz usług ekosystemów: zmniejszenie erozji oraz/lub dostarczanych osadów; tworzenie siedlisk wodnych; tworzenie siedlisk nadbrzeżnych; produkcja biomasy; ochrona bioróżnorodności; filtracja zanieczyszczeń; możliwości rekreacji; wartość estetyczna / kulturowa; poprawa właściwości gleb; spowolnienie przepływu w rzekach; przerwanie ścieżek zanieczyszczeń; zwiększenie ewapotranspiracji; zwiększenie retencji glebowej.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

  • Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020): natural bank stabilisation
  • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (2018): Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině [Catalogue of green water retention measures in the landscape], URL: http://www.suchovkrajine.cz/vystupy (25.03.2020): Opatření v údolních nivách toků
PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology