Alat mjere smanjivanja rizika

SPRJEČAVANJE ŠTETE

«The benefits of prevention are not tangible; they are the disasters that did not happen.»

Kofi Annan, former UN SG

Što možete pronaći ovdje?

Info

Ovo poglavlje pruža podršku, uglavnom općinama i privatnim osobama, kako bi saznali je li neko građevinsko zemljište ili objekt izloženo riziku plavljenja uslijed obilnih oborina, te ako jest, koje se mjere mogu poduzeti kako bi se izbjegao ili smanjio identificirani rizik. Osim toga, za postojeća naselja ili objekte koji su već izloženi riziku obilnih oborina pruža se podrška kroz davanje korisnih informacija i odgovarajućih zaštitnih mjera. Nadalje, tijela regionalne uprave mogu dati dodatnu podršku općinama i privatnim osobama, npr. kroz pružanje općih informacija.

Što je sprječavanje i na koji način može doprinijeti smanjenju rizika?

Mjere sprječavanja kod upravljanja rizikom od poplava su sve one mjere koje se mogu poduzeti u razdobljima bez obilnih oborina kako bi se izbjegao ili smanjio rizik od mogućih šteta ili gubitaka.

Fokus ovog poglavlja je na općinama i na privatnim osobama, budući da su upravo te dvije skupine dionika one s vjerojatno najvećim potencijalom za smanjenje štetnih posljedica zaštitom života, imovine i okoliša.

Što se može učiniti?

Pronađite osnovne korake i pribavite detaljnije informacije:

Privatne osobe mogu učiniti puno toga radi zaštite sebe i svoje imovine od oštećenja uslijed poplave zbog obilnih oborina. Kuće i druge građevine mogu se projektirati kako bi bile otporne na poplave, postojeće kuće izložene riziku od poplave mogu se obnoviti kako bi se smanjile buduće štete od poplava. Stanovnici mogu razviti privatni plan uzbunjivanja i osigurati financijsku sigurnost, npr. sklapanjem police osiguranja od poplava.

1. korak:
Budite upoznati sa svojim rizicima

2. korak:
Spriječite štetu

Za razvoj općine odgovorna su tijela javne općinske uprave. Oni su ključni akteri za prikupljanje dostupnih informacija o riziku od obilnih oborina, za popunjavanje informacijskih praznina, usmjeravanje stanogradnje sigurne od poplava i razvoj infrastrukture, za pokretanje komunalnih mjera za zaštitu od poplava, pokretanje izrade planova upravljanja u hitnim situacijama za plavljenje uslijed obilnih oborina i pružanje informacija za stanovništvo.

1. korak:
Budite upoznati sa svojim rizicima

2. korak:
Spriječite štetu

Regionalne uprave često su odgovorne za pružanje informacija o pitanjima više razine poput npr. poplava. S obzirom na prilično lokalnu problematiku obilnih oborina, neke uprave općinama i privatnim osobama osiguravaju pomoćne materijale poput informativnih brošura, tehničkih vodiča i informacija o financiranju, osiguravajući na taj način usklađeni proces informiranja i planiranja i smanjenja rizika u svojoj regiji.

1. korak:
Budite upoznati sa svojim rizicima

2. korak:
Spriječite štetu

...kao privatna osoba

1. korak: Budite upoznati s rizicima

Provjerite svoju lokaciju:

 • Nalazi li se vaša nekretnina na području u obliku udoline ili pod nagibom a relevantni dijelovi zemljišta stoje iznad buduće kuće ili ostalih objekata?
 • Leži li vaš planirani objekt u udolini ili je u blizini ulice pod nagibom?
 • Postoje li vodotoci (koji su presušili) u blizini i kako se povećava njihov vodostaj tijekom ili nakon obilnih oborina?
 • Postoji li u susjedstvu relevantan udio nepropusnog tla ili tla sa smanjenim kapacitetom infiltracije i hoće li buduće građenje pogoršati trenutnu situaciju?
 • Može li voda iscuriti iz obližnjih kanalizacijskih sustava i preliti se na moj objekt/buduću kuću?
 • Hoće li moja buduća kuća biti spojena na kanalizaciju?
 • Mogu li obilne oborine uzrokovati probleme zbog preopterećenih sustava odvodnje s krovova, sustava odvodnje u dvorištima ili infiltracijskih sustava?

Svaki od ovih faktora može pridonijeti plavljenju zbog obilnih oborina.

Pitajte prethodne vlasnike zemljišta ili trenutne susjede:

 • Je li prije bilo pojava poplava?
 • Zadržavaju li se nakon kiše na vašem posjedu često ili u duljim razdobljima lokve, javljaju li se blatnjava područja ili erozija?

Ukoliko da, možda postoji problem s plavljenjem uslijed obilnih oborina.

Planirajte izgrađene objekte: općenito govoreći, dužni ste ne pogoršavati stanje s poplavama za svoje susjede. Stoga na svom posjedu trebate planirati izgrađene objekte (glavna kuća, pomoćne zgrade, pločnici, ograde) tako da (i) obilne oborine mogu slijediti prirodne puteve tečenja na površini, od gornjih ulaza protoka do vašeg posjeda prema donjim ispustima protoka na vašem posjedu, (ii) brzina protoka vode na vašem imanju ostaje kao i prije ili još bolje smanjuje se, (iii) količina kišnice koja se ispušta u donje ispuste ostaje kao i prije ili još bolje smanjuje se, npr. kroz nove infiltracijske mjere.

Pogledajte internetske portale: države članice EU izradile su službene karte opasnosti i rizika od poplava, uglavnom za riječne poplave, ali odnedavno i za poplave uslijed obilnih oborina. Ostale službene karte mogu se dobiti od saveznih portala za prirodne opasnosti ili od tijela zaduženih za upravljanje vodama. Ove se službene informacije mogu ocijeniti kao valjane i pouzdane. Pored toga, možda postoje i drugi proizvodi dostupni javnosti, koji možda dolaze iz akademskih ustanova, kooperacija ili tehničkih ureda. Te bi se informacije mogle ocijeniti kao indikativne. U niže navedenim kućicama nalazi se popis poveznica na dostupne informacije s interneta.

Pitajte svoju općinu: Ništa niste pronašli na internetu? Onda pitajte svoju općinu: oni možda imaju opće karte prirodnih opasnosti ili specifične karte poplava uslijed obilnih oborina ili druge planove koji se bave problemima plavljenja uslijed obilnih oborina poput npr. planova zona opasnosti. U svakom slučaju, u općini bi mogli znati gdje se takve informacije mogu dobiti.

Kako čitati i koristiti karte poplava: karte poplava obično prikazuju jednu ili više sljedećih informacija: područja opasnosti ili rizika, putovi protoka, poplavljena područja, dubina vode, brzina tečenja. Ako možete identificirati svoju nekretninu, tada možete procijeniti je li joj dodijeljen rizik obilne oborine ili ne. U nastavku možete pronaći pomoć projekta RAINMAN za čitanje karata opasnosti i rizika.

PROČITAJTE VIŠE 

Alat PROCJENA i IZRADA KARATA pruža dodatne informacije o tome kako procijeniti i prikazati svoje opasnosti i rizike.

2. korak: Spriječite štetu

Privatne osobe mogu na učinkovit način zaštititi sebe i svoju imovinu od poplava uslijed obilnih oborina. Kuće i drugi objekti na posjedu mogu se graditi na mjestima ili biti projektirani na sljedeći način

 • idealno da u objekt ne utječe obilna oborina,
 • idealno da nikakva obilna oborina ne može ući u objekt, ili
 • dijelovi objekta zahvaćeni poplavom koriste se na način da ulazak vode ne nanosi štetu.

Već postojeće kuće izložene mogućem riziku plavljenja uslijed obilnih oborina mogu se nadograditi kroz tehničke mjere kako bi se smanjile ili uklonile buduće štete, npr.

 • mogu se postaviti barijere protiv poplava kako bi se spriječilo da voda uđe u objekt
 • korištenje dijelova zgrade pogođenih poplavama može se promijeniti na način da ulazak vode u budućnosti neće izazvati štetu.

Također na posjedu se mogu uspostaviti prirodne mjere poput novih retencijskih područja ili mjera infiltracije u tlo kako bi se smanjio protok vode na površinu.

U konačnici, mogu se utvrditi mjere pripreme, npr. ukućani mogu izraditi privatni plan uzbunjivanja i osigurati financijsku sigurnost, npr. sklapanjem police osiguranja od poplave.

Na vašem području možda su dostupni stručnjaci poput osiguravajućih društava, arhitekta, projektanti/pravne osobe za sustave za zaštitu od poplava, općinske savjetodavne službe koje će vam pomoći u procjeni rizika i pronalaženju odgovarajućih mjera.

READ MORE

Riskreductiuonmeasures

Katalog alata RAINMAN pruža sveobuhvatan pregled mogućih mjera: pregledajte naš KATALOG 100 MJERA SMANJENJA RIZIKA

...kao općina

1. korak: Budite upoznati s rizicima

Meteorološka obilježja: Provjerite s hidrografskim službama u vašoj regiji obilježja oborina na dotičnom području. Ako je razina godišnjih oborina visoka, ako postoji velika vjerojatnost pojave obilnih oborina ili u prošlosti postoje iskustva s poplavama uslijed obilnih oborina, možda imate problem.

Obilježja lokacije:

Zapitajte se sljedeća pitanja:

 • Je li vaše područje u obliku udoline ili pod nagibom a relevantni dijelovi stoje iznad budućeg gradilišta?
 • Postoje li vodotoci (koji su presušili) u blizini i kako se povećava njihov vodostaj tijekom ili nakon obilnih oborina?
 • Postoji li na tom području relevantan udio nepropusnog tla ili tla sa smanjenim kapacitetom infiltracije i hoće li buduće građenje pogoršati trenutnu situaciju na samom području ili u susjednim područjima?

Svaki od ovih faktora može pridonijeti plavljenju zbog obilnih oborina.

Pitajte stanovnike: pitajte trenutne vlasnike zemljišta ili trenutne susjede na tom području: Je li prije bilo pojava poplava? Zadržavaju li se nakon kiše često ili u duljim razdobljima lokve, javljaju li se blatnjava područja ili erozija? Ukoliko da, možda postoji problem s plavljenjem uslijed obilnih oborina.

Pribavite informacije: Zatražite od višeg tijela za prostorno planiranje (npr. regionalne uprave) regionalne prostorne planove ili regionalne planove razvoja koji uzimaju u obzir rizike od obilnih oborina. Raspitajte se kod vašeg višeg nadležnog tijela (npr. regionalna uprava) za upravljanje vodama za dostupne informacije o izradi karata opasnosti od obilnih oborina.

Kako koristiti te informacije: Instrumenti lokalnog planiranja trebaju uzeti u obzir informacije dostupne na regionalnoj razini tako da se buduća infrastruktura i objekti mogu postaviti i projektirati tako da su otporni na plavljenje uslijed obilnih oborina. Ako je moguće, službeni građevinski propisi dodatno mogu zahtijevati od budućih vlasnika kuća da se gradnja vrši na način otporan na poplave. Osim toga, lokalno planiranje treba projektirati tako da se već postojeći rizici za postojeću infrastrukturu i zgrade ne povećavaju.

Kako procijeniti/kvantificirati opasnosti od obilnih oborina: Obično stručnjaci za upravljanje vodama mogu dati informacije o opasnosti od obilnih oborina na temelju rezultata računalne simulacije. Rezultati poput putova tečenja ili poplavljenih područja, dubina vode i brzine protoka mogu pružiti potrebne informacije za općinske mjere planiranja i zaštite. Pogledajte također alat za izradu karata projekta RAINMAN za dodatne informacije o ovoj temi.

Koji vanjski faktori mogu promijeniti rizik? Općenito, učinci klimatskih promjena promijenit će meteorološke karakteristike oborina, ali i promjene u obilježjima lokacije poput zemljanih radova (npr. brane, podvožnjaci), promjena u namjeni zemljišta (npr. od šume do poljoprivrednog zemljišta), procesa stvaranja tla nepropusnim (npr. nove ulice, nove zgrade), nepovoljnih poljoprivrednih korištenja (usjevi, postupci obrade tla) mogu pogoršati rizike od obilnih oborina. Planiranje unaprijed bi moglo uzeti u obzir buduće posljedice očekivanih promjena.

PROČITAJTE VIŠE

Alat PROCJENA i IZRADA KARATA pruža dodatne informacije o tome kako procijeniti i prikazati svoje opasnosti i rizike.

2. korak: Spriječite štetu

Za razvoj općine odgovorne su općinske uprave. One mogu usmjeriti razvoj stanovanja i infrastrukture koji su sigurni od poplava i pokrenuti mjere na razini zajednice za bolju zaštitu od poplava.

 • Lokalne mjere planiranja korištenja zemljišta mogu se koristiti kako bi se npr. opasna područja držala slobodnim od izgradnje i razvoja infrastrukture ili kako bi se namjena zemljišta prilagodila tako da obilne oborine ne mogu nanijeti štetu vrijednoj imovini.
 • Pravne mjere poput npr. službenih zahtjeva za nove zgrade mogu se koristiti za propisivanje konstrukcija koje osiguravaju da obilne oborine ne mogu uzrokovati štetu.
 • Prirodne mjere poput npr. stvaranja prirodnih područja za zadržavanje obilnih oborina ili prilagodba poljoprivrednih praksi može pomoći da se obilne oborine i erodirana tla odvoje od ranjivih zgrada i infrastrukture.
 • Tehničke mjere poput npr. bujičnih pregrada ili povišenih podova mogu pomoći da se zgrade ili infrastrukture učine otpornijima na pojavu obilnih oborina ili da smanje moguću štetu.
 • Ostale mjere poput npr. aktivnosti podizanja svijesti mogu pomoći građanima da postanu svjesni mogućih rizika od obilnih oborina i mogu ih potaknuti na poduzimanje mjera samo-zaštite.

Uključivanjem drugih stručnjaka i dionika poput npr. stručnjaka za kanalizacijski sustav, timova za reagiranje u hitnim situacijama, odgovornih osoba za promet ili socijalna pitanja, vlasnika šuma ili poljoprivrednika, budućih vlasnika nekretnina, urbanista može doći do sveobuhvatne koordinacije budućeg razvoja i može se postići integrirani koncept mjera za ublažavanje posljedica obilnih oborina.

PROČITAJTE VIŠE

Riskreductiuonmeasures

Katalog alata RAINMAN pruža sveobuhvatan pregled mogućih mjera: pregledajte naš KATALOG 100 MJERA SMANJENJA RIZIKA

...kao regionalna uprava

1. korak: Budite upoznati s rizicima

Regionalne uprave često su odgovorne za pružanje regionalnih informacija o problematici više razine kao što su npr. poplave. Plavljenje zbog obilnih oborina spominje se u Direktivi o poplavama EU-a, a u trenutnom drugom ciklusu provedbe te direktive države članice se potiče da uključe pluvijalne poplave u svoju procjenu rizika, izradu karata i plan mjera. Budući da se ovaj izvor plavljenja počeo uzimati u obzir oko 2015.godine, u 2019. godini dostupno je samo nekoliko nacionalnih/regionalnih pristupa, a nekoliko metoda za procjenu rizika i izradu karata rizika može se pronaći u različitim državama članicama. Projekt RAINMAN pruža skup dostupnih administrativnih pristupa, vlastite eksperimentalne studije, iskustva i smjernice za numeričke simulacije pluvijalnog plavljenja.

PROČITAJTE VIŠE

Alat PROCJENA i IZRADA KARATA pruža dodatne informacije o tome kako procijeniti i prikazati svoje opasnosti i rizike.

2. korak: Spriječite štetu

U usporedbi s riječnim poplavama, rizik od plavljenja uslijed obilnih oborina zapravo predstavlja lokalni problem. Međutim, uzimajući u obzir utjecaj klimatskih promjena i sve veće korištenje zemljišta čije tlo postaje sve više nepropusno, sve veću pozornost treba posvetiti regionalnom planiranju i mjerama ublažavanja rizika za veću infiltraciju u tlo i distribuirano zadržavanje vode. Nadalje, integrativno planiranje s nekoliko dionika postat će sve važnije u međudisciplinarnom pitanju obilnih oborina.

PROČITAJTE VIŠE

Riskreductiuonmeasures

Katalog alata RAINMAN pruža sveobuhvatan pregled mogućih mjera: pregledajte naš KATALOG 100 MJERA SMANJENJA RIZIKA

NAŠE PRIČE

Projektiranje kuća prilagođeno obilnim oborinama nije ništa novo: učinkovita prevencija od strane lokalnog arhitekta koncem 1960-ih godina – primjer iz Donje Austrije

Pogledajte stare kuće u našem brdovitom krajoliku u Donjoj Austriji: lokalni arhitekti u prošlosti su već znali kako izgraditi kuće sigurne od obilnih oborina: otvori bez pregrada na onim stranama kuće gdje se teren spušta; nema nisko postavljenih otvora na stranama kuće na kojima se teren uspinje. Kuća na slikama stara je oko 50 godina, a izgradio ju je lokalni građevinski majstor. To je jednostavno najbolja praksa!