Alat MJERE SMANJIVANJA RIZIKA

Kombinirajte različite strategije za smanjivanje rizika i uzmite u obzir sva područja djelovanja!

Na slici možete vidjeti različita područja djelovanja (osjenčano sivim) okružena najvažnijim strategijama za učinkovito smanjivanje rizika od obilnih oborina. Kada prijeđete mišem, pokazuje vam se veza među njima. Niže je dostupan veći uvid u uobičajene rizike po području djelovanja. Daljnjim navigiranjem možete ili naučiti više o pojedinim strategijama ili odabrati prikladne mjere izravno iz kataloga 100 mjera.

Smanjite rizike …

Unaprijediti rano upozoravanje

Naučite kako tumačiti, procijeniti i proslijediti upozorenja

Organizirati reagiranje u izvanrednim situacijama

Prilagodite svoje reagiranje u izvanrednim situacijama rizicima od obilnih oborina

Sakupljati kišnicu

Naučite o različitim konceptima zadržavanja oborinskih voda

Spriječiti štete

Istražite što regionalne vlasti, općine i privatne osobe mogu napraviti kako bi se spriječile štete

Prilagoditi prostorno planiranje

Naučite o mogućnostima smanjivanja rizika kod različitih planskih instrumenata

Odabrati odgovarajuće mjere

Prolistajte naš katalog 100 mjera smanjivanja rizika

Zahtijevajte integrirano djelovanje…

Svako područje djelovanja ima svoje individualne rizike od obilnih oborina, tako da se mogu primijeniti specifične strategije predostrožnosti. Međutim, cjelovit pristup kojim se kombiniraju različite prilagođene mjere, npr. od planiranja preko tehničkih i bihevioralnih mjera do dobrog komuniciranja o rizicima, mogao bi proizvesti najbolje učinke za pogođene ljude i imovinu.

Naseljena područja su često osjetljivija na štete od pojava obilnih oborina od okolnih područja. 

Uobičajene opasnosti i rizici

 • kapaciteti kanalizacijskog sustava i odvodnih kanala ne mogu prihvatiti oborinske vode ili curenje vode iz kanalizacijskog sustava na različitim točkama, npr. na ulicama, u podrumima
 • brzo tečenje površinske vode sa štetnom i razarajućom snagom (na brdskom i planinskom terenu)
 • začepljivanje, oštećivanje i taloženje u odvodne kanale površinskih voda
 • poplavljene ili razrušene ulice
 • potopljeni podrumi i prizemlja zgrada
 • uništeni domovi u kojima nije moguće živjeti
 • nestanak električne struje
 • prekidi u prometu, radu ili opskrbi
 • prekidi u (tele-)komunikaciji
 • komercijalni gubici
 • očajni građani i/ili građani u panici

Strategije za smanjivanje rizika

Urbani razvoj otporan na obilne oborine, osjetljiv po pitanju zaštite voda i otporan na klimatske promjene su glavne akcijske strategije za naseljena područja. Trebaju biti uključeni građani, poslovni ljudi i vlasnici nekretnina.

Obilne kiše mogu prouzročiti štete na usjevima i na tlu uslijed erozijskih procesa. Površinsko otjecanje iz poljoprivrede može pronositi nanos i hranjive tvari na izgrađena područja, vodotoke ili staništa.

Uobičajene opasnosti i rizici

 • gubici na usjevima zbog raširenog i dugotrajnog plavljenja i natopljenosti vodom na ravnom terenu
 • pritužbe zbog nakupljenog blata na nekretnima smještenima niže od poljoprivrednog zemljišta na brdovitom terenu
 • opasna klizišta na planinskom terenu
 • gubici na usjevima zbog toga što su blatne bujice prekrile ili sa sobom odnijele biljke i sjeme
 • utapanje životinja
 • gubitak ili zbijanje tla
 • narušavanje stanja zaštićenih područja/vrsta

Strategije za smanjivanje rizika

Mjere usmjerene na održivo gospodarenje tlom i na provedbu mjera prirodnog zadržavanja vode su ovdje glavni pristupi za smanjivanje rizika. One su korisne i za ostale ekstremne vremenske pojave, npr. pojave suša. Trebali bi biti uključeni vlasnici poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednici.

 • Spriječite štete! U slučaju rizika na terenu (npr. natopljenost vodom, erozija), posvetite veću pažnju boljoj odvodnji i/ili prilagodbi upravljačke prakse i korištenja zemljišta (npr. sadnja trave).
 • Zadržite kišnicu! Po mogućnosti koristite (prirodno) zadržavanje vode. Osigurajte usklađenost praksi obrade zemljišta s propisima o održivoj zaštiti tla.

Čak i nakon obilnih oborina, u zdravim i lokacijski prikladnim šumama nema gotovo nikakvog površinskog otjecanja. Šume nude optimalne uvjete za evaporaciju i infiltraciju oborinskih voda.

Uobičajene opasnosti i rizici

 • gubici u prinosima
 • šteta (erozija) na šumskim stazama i proplancima
 • šteta od naplavina na nižim područjima brdskog i planinskog terena
 • opasna klizišta na planinskom terenu

Strategije za smanjivanje rizika

Mjere usmjerene na održivo gospodarenje šumama i na provedbu mjera prirodnog zadržavanja vode su glavni pristupi za smanjivanje rizika na ovom području djelovanja. Trebali bi biti uključeni vlasnici i upravitelji šuma.

 • Spriječite štete! U slučaju šteta na terenu (npr. erozija), posvetite veću pažnju boljoj odvodnji i/ili prilagodbi upravljačke prakse i poboljšavanju zdravlja šuma (npr. pomlađivanje); omogućite prirodnu sukcesiju.
 • Zadržite kišnicu! Po mogućnosti koristite (prirodne) mjere zadržavanja vode.

Prelijevanje vode iz vodnih tijela na okolna područja (riječno plavljenje) podliježe konvencionalnom planiranju upravljanja rizicima od poplava. Međutim, nakon obilnih oborina, u vodotocima i duž njih mogu se javiti veliki problemi čak i bez značajnijeg riječnog plavljenja.

Uobičajene opasnosti i rizici

 • Onečišćenje iz dotoka površinske vode i vode od odvodnje – dolazi do narušavanja stanja zaštićenih područja/vrsta zbog vode loše kvaliete.
 • Pronos velikih ostataka – uzrokuju štetu na obalama, mostovima i fizičkim objektima obrane od poplava.
 • Erozija i sedimentacija u akumulacijama – dovodi do smanjenog skladištenja u akumulacijama ili promjena u protočnom kapacitetu riječnih korita i kanala.

Strategije za smanjivanje rizika

Razmatranje rizika od obilnih oborina u planiranju upravljanja rizicima od poplava, cjelovito upravljanje vodama kao i provedba mjera prirodnog zadržavanja voda su glavni pristupi za smanjivanje rizika na ovom području djelovanja.

 • Zadržite kišnicu! Povećajte retencijski kapacitet vodnih tijela, npr. tako da ih ponovno povežete s mrtvim rukavcima.
 • Kombinirajte planiranje upravljanja rizicima od poplava iz Direktive EU-a o poplavama s procesima planiranja i monitoringa u skladu s Okvirnom direktivom EU-a o vodama. Radite prema holističkom i kolaborativnom cjelovitom planiranju upravljanja riječnim slivom.

Uobičajene opasnosti i rizici

 • voda prodire kroz otvore na zgradi
 • povratni tlak od otpadne vode
 • šteta na materijalima
 • taloženje blata i kontaminacija blatom
 • prekidi u opskrbi električnom strujom, (tele-)komunikacijama, opskrbi
 • opasno po život! (utapanje, strujni udar, stradavanje nakon urušavanja krova ili zida…)
 • traumatični osjećaji (strah, bespomoćnost, traumatiziranost)
 • domovi postaju nenastanjivi
 • gubitak uspomena, kućnih ljubicama i vrijednih predmeta

Strategije za smanjivanje rizika

Mjere vezane uz zgrade (i nekretnine) su uglavnom zaštitne mjere. No, i provedba retencijskih mjera je važan zadatak za vlasnike nekretnina.

 • Spriječite štete! Preusmjerite površinske vode dalje od zgrada. Zaštitite postojeće zgrade naročito na područjima izloženima plavljenju i na putovima otjecanja vode. Napravite svoj vlastiti plan za izvanredne situacije!
 • Zadržite kišnicu!  Maksimalno iskoristite mogućnost zadržavanja vode.

Djelujte sistematično...

Prije smanjivanja rizika, mudro je

 • prvo razumjeti i procijeniti moguće rizike! Obilne oborine se mogu javiti bilo kad i bilo gdje, s vrlo malim upozorenjem ili bez ikakvog upozorenja. U alatu PROCJENA i IZRADA KARATA pronađite načine kako da procijenite kako je pogođeno vaše područje.
 • valjano komunicirati o rizicima! Pogođeni ljudi moraju biti dovoljno svjesni i razumjeti rizike od obilnih oborina kako bi mogli djelovati na odgovarajući način ili provesti odgovarajuće mjere smanjivanja rizika. Pronađite inspiraciju u alatu KOMUNICIRANJE O RIZICIMA.