Naše priče iz TISZAKÉCSKEA i KUNHEGYESA, MAĐARSKA

U Mađarskoj prosječne godišnje količine oborina pokazuju izuzetno veliku prostornu i vremensku varijabilnost zbog tri klimatska učinka (kontinentalni, oceanski, mediteranski). Zbog takvih uvjeta značajan dio oborina gubi se kroz površinsko otjecanje, infiltraciju i isparavanje, ali uglavnom u ravničarskim regijama višak vode uzrokuje velike probleme i štetu uglavnom na poljoprivrednim područjima zbog topografskih obilježja (obilježje dna sliva). Višak vode oblik je privremenog plavljenja koji se pojavljuje na ravnim zemljištima zbog ekstremnih oborina, naglog topljenja snijega ili visoke razine podzemne vode koja može izbiti na površinu. Oštećenja uzrokovana viškom vode mogu se dogoditi na oko 1,8 milijuna hektara, od čega se 60% nalazi na obradivoj površini u Mađarskoj.

PREGLED

Aktivnosti:

  • procjena i izrada karata
  • mjere smanjivanja rizika
  • komuniciranje o rizicima

Korištenje zemljišta:

  • polu-urbano, poljoprivredno

Reljef / teren:

  • nizinski

TISZAKECSKE

Tiszakécske se nalazi u regiji Bács-Kiskun, u okrugu srednje Tise u Mađarskoj, oko 30 km od sjedišta Uprave za vode okruga srednje Tise. Tiszakécske se nalazi na desnoj obali rijeke Tise. Tiszakécske ima površinu od oko 133 km2. U Tiszakécskeu postoji stari mrtvi rukavac.

Na području Tiszakécskea mogu se javiti kako pluvijalne tako i riječne poplave. Pluvijalne poplave na ovom području mogu se pojaviti gotovo svake godine. Pluvijalne poplave uzrokuju štetu zbog dugotrajnog razdoblja zadržavanja vode (ponekad i duže od 30 dana) u naseljima i na obradivim površinama kao i u nizinskim područjima.

Na području Tiszakécskea većina pluvijalnih poplava javlja se krajem zimskog razdoblja i ranog proljeća, obično u isto vrijeme kao i riječne poplave na rijeci Tisi. Osim obilnih oborina, značajne oborine na zasićenom ili smrznutom tlu ili brzo otapanje snijega mogu uzrokovati plavljenje na tom području. Pluvijalno plavljenje prilično je rijetko krajem proljeća ili početkom ljeta.

Procjena i izrada karata:

Opis metodološke pozadine i ishoda

Za modeliranje složenog odnosa, prikupili smo prikladne i dostupne prostorne informacije o varijablama prediktora, koje pravilno predstavljaju faktore koji imaju utjecaj. Odabrani čimbenici koji imaju utjecaj: utjecaj hidrometeorologije, utjecaj reljefa, utjecaj tla, utjecaj geologije, utjecaj podzemnih voda, utjecaj korištenja zemljišta.

Za modeliranje zajedničkog utjecaja odabranih utjecajnih čimbenika na plavljenje korištena je višestruka linearna regresijska analiza (MLRA). MLRA samo djelomično objašnjava prostornu varijabilnost (obrazac) raspodjele viška vode. Krigingom reziduala MLRA dobiva se stohastička komponenta. Kriging zahtijeva poznavanje prostorne auto-korelacije, koju se procjenjuje kroz semivariogram varijable koju treba prostorno predvidjeti, što je u našem slučaju rezidual MLRA. Eksponencijalni model semivariograma postavljen je na eksperimentalni semivariogram, koji je zatim primijenjen za izračunavanje kriging pondera u prostornoj interpolaciji. Superponiranjem regresijskih i interpolacijskih rezultata dobiveno je cjelokupno predviđanje regresijskog kriginga opasnosti od plavljenja.

Mjere smanjenja rizika:

Plan upravljanja vodama za Tiszakécske izrađen je u okviru projekta RAINMAN. Cilj plana upravljanja je objasniti geografske uvjete, hidrografiju, prijetnje i rizike naselja te opisati mjere sprječavanja i obrane od viška voda i poplava. Plan upravljanja sadrži pet različitih glavnih poglavlja.

  1. Osnovni dijelovi plana upravljanja

Ovo poglavlje sastoji se o općeg uvoda u grad Tiszakécske, opisa obilježja slivnog područja, ranjivosti na pluvijalno plavljenje, kao i mogućnosti dostupnih obrambenih mjera.

  1. Pravila razina obrane

U ovom poglavlju opisane su obrambene mjere s različitim razinama uzbunjivanja na pluvijalno plavljenje i riječno plavljenje.

  1. Zadaće obrambene organizacije vijeća

U ovom poglavlju detaljno je opisana struktura obrambene organizacije.

  1. Akcijski program

Tu se nalaze osnovne informacije o odgovornosti gradonačelnika, o obrambenim mjerama, o prevenciji i naknadnoj skrbi.

  1. Zadaće obrambenog tima

Ovaj dio sadrži mjere prevencije i zadatke održavanja i provedbe aktivnosti.

U 6. i 7. poglavlju nalaze se prilozi profila sustava odvodnje, detalji dostupnosti raspoloživih resursa (radna snaga, strojevi, materijali i oprema) i predlošci za dokumentiranje obrane.

Komuniciranje o rizicima:

Konferencija na polovini projekta RAINMAN održana je 20. ožujka 2019. godine u Tiszakécskeu. Glavni cilj konferencije bio je pregled provedbe projekta, glavnih ishoda i rezultata ispred šire publike javnih sudionika na razini donositelja odluka i uključenih interesnih skupina. Konferenciji su prisustvovali dionici iz različitih područja struke, primjerice upravljanje vodama, javna uprava i očuvanje prirode. Vanjski stručnjaci i partneri na projektu RAINMAN predstavili su različite aspekte upravljanja rizikom od obilnih oborina s ciljem smanjenja negativnih utjecaja pojave obilnih oborina. Jedan od fokusa prezentacije bio je na mađarskim pristupima i iskustvima koja uzimaju u obzir područja koja imaju nizinsko zemljište.

PROUČITE NAŠE PRIČE

KUNHEGYES

Područje pilot aktivnosti nalazi se u okrugu srednja Tisa, u sjeveroistočnom dijelu Velikokumanske regije, oko 50 km od središta Uprave za vode srednje Tise. Uprava ima 4 podružnice (u Szolnoku, Kisköreu, Mezőtúru i Karcagu). Grad Kunhegyes okružuju gradovi Abádszalók sa sjevera, Kunmadaras i Karcag na istoku, Kenderes i Fegyvernek na zapadu i Tiszagyenda sa sjevera. Zahvaćeno područje nalazi se na području nadležnosti podružnice Karcag. U slučaju obrane od unutarnjih voda (nizinske poplave), za ovu dionicu nadležan je obrambeni odjel za unutarnje vodu na dionici 10.07.

Mreža za odvodnju oborinskih voda naselja rekonstruirana je i izgrađena 2015. godine. Ovaj sliv sastoji se od 3 pod-sliva, za dva pod-sliva prijemno vodno tijelo je kanal Villogo, a za treći je prijemno tijelo kanal Kakat. Broj stanovnika iznosio je 8506 u 2007. i 9033 u 2012. godini.

Kapacitet retencije je gotovo 11000 m3, duljina je 550 metara, najniža razina 82,45 m (iznad Baltičkog mora). To znači da dubina vode u retenciji može doseći 2 metra. Retencija ima dva objekta kojima se kontrolira vodostaj. Procedura je sljedeća: objekti za kontrolu vodostaja odvode poplavne vode (višak vode) u retenciju, a nakon povlačenja poplave, zadržana voda se ispušta u glavni kanal.

Standardni protok iz pod-sliva Kunhegyes iznosi 430 l/s. Prema mađarskim standardima, trajanje standardnih oborina u urbanim područjima je 10 minuta. Zbog ovih karakteristika kapacitet retencije trebalo je povećati za 258 m3. Operativni vodostaj na kanalu Kakat viši je od razine viška vode radi navodnjavanja. Prema tim karakteristikama, retencija je planirana s volumenom od 11000 m3.

Stoga zahvaljujući ovom objektu, utjecaj obilnih oborina (višak poplavnih voda) se može lakše smanjiti, te ga se na točniji i sigurniji način kontrolirati.

Procjena i izrada karata:

Opis metodološke pozadine i ishoda

Za modeliranje složenog odnosa, prikupili smo prikladne i dostupne prostorne informacije o varijablama prediktora, koje pravilno predstavljaju faktore koji imaju utjecaj. Odabrani čimbenici koji imaju utjecaj: utjecaj hidrometeorologije, utjecaj reljefa, utjecaj tla, utjecaj geologije, utjecaj podzemnih voda, utjecaj korištenja zemljišta.

Za modeliranje zajedničkog utjecaja odabranih utjecajnih čimbenika na plavljenje korištena je višestruka linearna regresijska analiza (MLRA). MLRA analiza samo djelomično objašnjava prostornu varijabilnost (obrazac) raspodjele viška vode. Krigingom reziduala MLRA dobiva se stohastička komponenta. Kriging zahtijeva poznavanje prostorne auto-korelacije, koja se procijenjuje kroz semvariogram varijable koju treba prostorno predvidjeti, što je u našem slučaju rezidual MLRA. Eksponencijalni model semivariograma postavljen je na eksperimentalni semivariogram, koji je zatim primijenjen za izračunavanje kriging pondera u prostornoj interpolaciji. Superponiranjem regresijskih i interpolacijskih rezultata dobiveno je cjelokupno predviđanje regresijskog kriginga opasnosti od plavljenja.

Mjere za smanjenje rizika:

Akumulacija Kakat izgrađena je u okviru projekta RAINMAN.

Ova akumulacija je lateralna akumulacija što znači da se akumulacija proteže paralelno uz glavni kanal. Stvorena je retencija za ublažavanje negativnih učinaka obilnih oborina u slivu. Prijemno vodno tijelo sustava oborinskih voda Kunhegyesa je kanal Kakat. Glavni cilj ove akumulacije je pokriti slobodno istjecanje sustava. Na ruralnim područjima nadležna organizacija za upravljanje vodama odgovorna je za praćenje slobodnog istjecanja. To znači da ta uprava mora kontrolirati razinu kanala što je niže moguće uzimajući u obzir druge vrste korištenja (navodnjavanje, rekreacija itd.).

Kapacitet retencije je gotovo 11000 m3, duljina je 550 metara, najniža razina 82,45 m (iznad Baltičkog mora). To znači da dubina vode u retenciji može doseći 2 metra. Retencija ima dva objekta kojima se kontrolira vodostaj. Procedura je sljedeća: objekti za kontrolu vodostaja odvode poplavne vode (višak vode) u retenciju, a nakon povlačenja poplave, zadržana voda odvodi se u glavni kanal.

Standardni protok iz pod-sliva Kunhegyes iznosi 430 l/s. Prema mađarskim standardima, trajanje standardnih oborina u urbanim područjima je 10 minuta. Zbog ovih karakteristika kapacitet retencije trebalo je povećati za 258 m3. Operativni vodostaj na kanalu Kakat viši je od razine viška vode radi navodnjavanja. Prema tim karakteristikama, retencija je planirana s volumenom od 11000 m3.

Stoga zahvaljujući ovom objektu, utjecaj obilnih oborina (višak poplavnih voda) se može lakše smanjiti, te ga se na točniji i sigurniji način kontrolirati.

PROUČITE NAŠE PRIČE

PREUZIMANJE

Mađarska metoda procjene izrade karata za nizinska područja | dostupno na mađarskom jeziku

Bozán Csaba, Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK); Körösparti János, Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézetében (ÖVKI)

Za modeliranje složenog odnosa, prikupili smo prikladne i dostupne prostorne informacije o varijablama prediktora, koje pravilno predstavljaju faktore koji imaju utjecaj. Odabrani čimbenici koji imaju utjecaj: utjecaj hidrometeorologije, utjecaj reljefa, utjecaj tla, utjecaj geologije, utjecaj podzemnih voda, utjecaj korištenja zemljišta.

Preuzimanje [doc, 6.7 MB]

Karta opasnosti i rizika pilot aktivnosti Tiszakécske | dostupno na mađarskom jeziku

Bozán Csaba, Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK); Körösparti János, Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézetében (ÖVKI)

Korištenje razvijene metode izrade karata od rizika i opasnosti na području Tiszakécske.

Preuzimanje [pdf; 4.15 MB]

Karta opasnosti i rizika Kunhegyes pilot aktivnosti na dionici 10.07 za obranu od unutarnjih voda | dostupno na mađarskom jeziku

Bozán Csaba, Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK); Körösparti János, Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézetében (ÖVKI)

Korištenje razvijene metode izrade karata od rizika i opasnosti na području dionice 10.07za obranu od unutarnjih voda u Kunhegyes.

Preuzimanje [pdf; 4.73 MB]

Evaluacija odnosa između štete od unutarnjih voda i kvalitete planiranja krajobraznog uređenja naselja u okrugu Jász-Nagykun-Szolnok | dostupno na mađarskom jeziku

Gutman József, EX! Épitésziroda Kft.

Evaluacija odnosa između štete od unutarnjih voda i kvalitete planiranja krajobraznog uređenja naselja u okrugu Jász-Nagykun-Szolnok.

Preuzimanje [pdf, 14.9 MB]