DJELOVATI

kao OPĆINA

Info

Obilne oborine mogu dovesti do velikih gubitaka i šteta, naročito ako oni koji su njima pogođeni nisu pripremljeni. U ovom ćete dijelu pronaći informacije o tome kako možete djelovati kao općina i spriječiti štete od pojava obilnih oborina u vašoj zajednici.

ČINJENICE O OBILNE OBORINE

Obilne oborine praćene štetom mogu se javiti bilo kad i bilo gdje, čak i daleko od vodnih tijela. obilne se oborine većinom javljaju iznenada i praktički bez puno vremena za upozorenje. Mogu dovesti do lokalnog plavljenja, npr. zbog nekontroliranog površinskog otjecanja na nekom području. Može nastati ozbiljna šteta ako se ne poduzmu mjere predostrožnosti. A što je još gore: stručnjaci očekuju da će pojave obilnih oborina u budućnosti biti sve češće.

destroyed building after heavy rain in Poland

Picture: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Poland

ŠTO JA MOGU UČINITI?

PROCJENA I IZRADA KARATA

Važno je identificirati područja s visokim rizikom pomoću prilagođenih metoda procjene i izrade karata! Alat „PROCJENA I IZRADA KARATA“ objašnjava različite elemente i korake od kojih bi se mogla sastojati procjena rizika od poplava uzrokovanih obilnim oborinama. Prikazani su različiti metodološki pristupi za te korake i opisane njihove prednosti i nedostaci kao i potrebni podaci i mogući rezultati.
Riskcommunication

KOMUNICIRANJE O RIZICIMA

Potencijalno pogođeni moraju biti svjesni rizika od obilnih oborina i razumjeti ih dovoljno kako bi mogli djelovati na odgovarajući način ili provesti mjere smanjivanja rizika. Prema tome, komuniciranje o rizicima je ključno! Alat „KOMUNICIRANJE O RIZICIMA“ objašnjava kako i koje poruke treba prenijeti relevantnim osobama i institucijama. Primjeri dobre prakse pokazuju specifične mogućnosti za djelovanje i inspiriraju vaše vlastito djelovanje.
Riskreductiuonmeasures

MJERE SMANJIVANJA RIZIKA

Na lokalnoj razini, treba poduzeti mjere predostrožnosti kako bi se šteta svela na minimum! Alat „MJERE SMANJIVANJA RIZIKA“ pomaže lokalnim i regionalnim vlastima da pronađu, odaberu i provedu prikladne mjere predostrožnosti i daje dodatne smjernice na području prostornog planiranja, ranog upozoravanja, reagiranja u hitnim situacijama, prevencije te zadržavanja voda.

UPRAVLJANJE RIZICIMA OD OBILNIH OBORINA JE MEĐUSEKTORSKI ZADATAK

U proces uključite različite dionike

Neophodno je da u svoj proces na smanjivanju rizika od pojava obilnih oborina za vašu zajednicu uključite različite dionike.

Proučite sliku radi nekih naznaka o tome koga uključiti.

Povežite upravljanje rizicima od obilnih oborina s ostalim međusektorskim temama

U općinama je potreba za surađivanjem među različitim područjima djelovanja očita već i iz gornje slike. Pametno je istražiti sinergije između različitih sektora i biti svjestan sukoba koji bi se mogli javiti.

Postoje druge dvije važne međusektorske teme koje su usko povezane s upravljanjem rizicima od obilnih oborina:

I dok su intenzitet i tijek pojava obilnih oborina gotovo nepredvidivi, poplave se može dobro procijeniti. Pomoću modela plavljenja moguće je izraditi kartu rizika od poplave za zajednice i pripremiti naročito pogođene građane za iduću pojavu poplave. Važno je izraditi karte opasnosti i za pojave obilnih oborina i za poplave kako bi se spriječile štete uzrokovane obilnim tokom vode.

Napomena: Sve države članice EU-a su već objavile procjene rizika i karte za riječne poplave i npr. obalne poplave. Važno je primijetiti da su karakteristike plavljenja uslijed obilnih oborina drugačije:

  • Kod riječnog (bujičnog i obalnog) plavljenja, razine vode u koritu rijeke rastu i voda koja dolazi iz rijeke poplavljuje okolna područja.
  • Kod poplava uslijed obilnih oborina, voda od oborina koja padne na površinu terena se ne može procijediti u tlo ili u sustave odvodnje tako da teče niz padine na svojem putu do najbliže rijeke, jezera ili depresije u tlu, koja se popunjava. Prema tome, opasnost od poplava uslijed obilnih oborina je neovisna o velikoj rijeci.

Kako bi se učinkovito spriječile štete, u procesima upravljanja rizicima od poplava važno je obuhvatiti obje karakteristike plavljenja. Upravljačke strategije moraju integrirati različite sektore i različite razine, od općine do države članice. Stoga su partneri na projektu RAINMAN svoje preporuke i iskustva objedinili u dokumentu (policy paper) koji sadrži zaključke vezane uz integraciju upravljanja rizicima od pluvijalnih poplava u planove upravljanja rizicima od poplava u skladu s Direktivom EU-a o poplavama. Ti su zaključci 2019. godine predstavljeni Radnoj skupini EU-a o poplavama, konzorciju dionika vodnog gospodarstva iz država članica i Europske komisije, koji podupiru provedbu Direktive o poplavama i pružaju platformu za razmjenu znanja i informacija o upravljanju rizicima od poplava širom Europe.

PREUZIMANJE

Integrating pluvial flood risk management into flood risk management plans according to the EU Floods Directive and beyond Ι available in English

Findings and recommendations from the INTERREG Central Europe project RAINMAN, Policy paper

Download [pdf; 471 KB]

Zbog klimatskih promjena, obilne oborine će se u budućnosti javljati češće i bit će intenzivnije. Vrlo je izgledno da će štete uslijed obilnih oborina biti još veće. Nužno je prilagoditi se tim promjenama.

Već danas je upravljanje rizicima od obilnih oborina dio opsežnih lokalnih strategija prilagodbe klimatskim promjenama. Za političare, donositelje odluka i javnost, cjelovito razmatranje prilagodbe klimatskim promjenama će postati sve važnije. Upravljanje rizicima od obilnih oborina je važna poveznica između prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizicima od poplava.

VIŠE INFORMACIJA O

Neka vas vodi iskustvo projekta RAINMAN...

U sklopu projekta RAINMAN, različite metode i pristupi procjeni i izradi karata rizika od obilnih oborina, različte strategije za smanjivanje rizika i komuniciranje o rizicima su testirane u različitim krajolicima (od nizina do planina) i vrstama područja (od urbanih do ruralnih područja ili poljoprivrednog zemljišta). Pogledajte pregled NAŠIH PRIČA.