Vhodná konstrukce cest s nezpevněným povrchem a křížení toků v lesích

By

Navrhování lesních cest by mělo být provedeno tak, aby povrchová voda byla odváděna do lesa po stranách cest. K dispozici jsou různá řešení povrchů pro odvádění vody s různou úrovní údržby (např. průlehy s drenážní vrstvou, propustky, gumové pásy). Odvádění povrchového odtoku je možno kombinovat s hrázkami. Nové lesní cesty by měly být pečlivě plánovány…

Zvýšení retenční kapacity stávajících koryt a zátopových oblastí jejich obnovou

By

Opatření spočívají v terénních úpravách koryt toků a lužních oblastí, aby se zvýšila jejich schopnost zpomalit odtok a vytvářet inundační zóny tak, aby se snížily potenciální důsledky povrchového odtoku. Mohou zahrnovat jednotlivé modifikace, které se obecně nazývají „rekonstrukce“. Konkrétně jsou to změny vedení řečiště, větvení toků, stabilizace koryta, obnova ramen, doprovodná pobřežní vegetace. Účinek samotné…