Přeměna orné půdy na travní porost, listnatý les nebo zemědělskou plochu s krátkodobou rotací plodin-image

Přeměna orné půdy na travní porost, listnatý les nebo zemědělskou plochu s krátkodobou rotací plodin

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Riziko tvorby povrchového odtoku lze významně snížit přeměnou zemědělské půdy na pastviny nebo listnaté lesy nebo zemědělské plochy s krátkodobou rotací plodin. Toto opatření trvale zvyšuje drsnost povrchu (účinek: snížení rychlosti proudění) a snižuje erozi půdy (účinek: snížení ukládání erodovaného materiálu). Opatření je vhodné pro strmé svahy s lehkými půdami, pro oblasti koncentrovaného odtoku, pro pole náchylná k zatopení a pro odvodňované oblasti poblíž vodních toků.

Fields of action Opatření na zemědělské půdě,Opatření na vodních tocích
Kromě snižování povodňových rizik zpomalováním a zadržováním povrchových odtoků má opatření střední nebo vysoké možné přínosy pro následující biofyzikální dopady a ekosystémové služby: Zvýšení evapotranspirace; Zvýšení infiltrace a/nebo doplňování podzemní vody; Omezení zdrojů znečišťujících látek; Přerušení cesty znečištění; Snížení eroze a/nebo přenos sedimentu; Vytváření suchozemských stanovišť; Snížení maximální teploty; Absorpce a/nebo zadržení CO2; Zvyšování vodních zásob; Produkce přírodní biomasy; Zachování biologické rozmanitosti; Přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění dopadů; Filtrace znečišťujících látek; Rekreační příležitosti; Estetická a kulturní hodnota; Zvýšení zadržování vody v půdě; Zlepšení kvality půdy; Vytvoření vodních stanovišť

READ MORE:

PICTURES:

Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology