Strategické dokumenty-image

Strategické dokumenty

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Opatření zahrnuje všechny druhy plánovacích dokumentů pro zlepšení hospodaření s půdou a krajinou, aby bylo možné čelit nebezpečným jevům eroze půdy a povrchového odtoku v rizikových oblastech nebo minimalizovat jejich účinky (např. programy přirozené retence, plány přizpůsobení měst změnám klimatu atd.). Cílem všech nařízení je stanovit postup pro řízení ke snížení výskytu povodní z přívalových srážek.

Fields of action Opatření na zemědělské půdě,Opatření v zalesněných oblastech,Opatření na vodních tocích,Opatření v urbanizovaných oblastech
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

READ MORE:

  • Development of Urban Adaptation Plans for cities with more than 100,000 inhabitants in Poland (MPA project) - catalogue of adaptation activities - www.44mpa.pl (25.03.2020).
PICTURES:

Screenshot of http://44mpa.pl