Suché poldry a terenní deprese mimo vodní toky

By

Přírodní nebo uměle vytvořené záchytné poldry a deprese se specifickou retenční kapacitou mohou být použity jako dočasná vodní nádrž pro zadržení vody během silných srážek. Zpomalují povrchový odtok; přispívají tak ke zpoždění a snížení povodňových průtoků. Je možné je umístit téměř v jakékoli krajině – zemědělské plochy, lesy, podél vodních toků nebo uvnitř osídlených oblastí…

Poldry a suché nádrže na vodních tocích

By

Různé typy retenčních nádrží, které leží na vodním toku. Napříč tokem je vždy hráz, kdy při nízké hladině voda protéká pouze korytem vodního toku přes výpustní zařízení. Jakmile dojde k navýšení průtoku, který je větší než kapacita koryta toku, dochází k jeho zadržení. Odtok z poldru je pak regulován výpustním zařízením. Většinou bez možnosti manipulace.…

Zavedení a využívání územního plánování na místní a regionální úrovni

By

Územní plánování je účinným nástrojem ke snížení budoucího povodňového rizika. Povodňové riziko se může výrazně snížit, pokud změny ve využití, úpravy využití, omezení používání nebo stavební činnost a rozvoj přizpůsobené povodním v oblastech náchylných k povodním jsou posouzeny v obou částech plánování: definování a implementaci plánů. Využití tohoto opatření je velmi omezené ve stávajících zastavěných…

Dokumentace události a škod; analýza události

By

Všechny povodně se škodami by měly být analyzovány s ohledem na jejich příčiny a dopady. Opatření zahrnuje posouzení budov a infrastruktury z hlediska jejich použitelnosti (např. dopravní trasy, zásobování vodou, čištění odpadních vod). Shromážděné údaje jsou základem pro žádosti o odškodnění z pojišťovacích fondů nebo fondů pro veřejné katastrofy (jsou-li k dispozici). Na základě analýzy…

Vhodná konstrukce cest s nezpevněným povrchem a křížení toků v lesích

By

Navrhování lesních cest by mělo být provedeno tak, aby povrchová voda byla odváděna do lesa po stranách cest. K dispozici jsou různá řešení povrchů pro odvádění vody s různou úrovní údržby (např. průlehy s drenážní vrstvou, propustky, gumové pásy). Odvádění povrchového odtoku je možno kombinovat s hrázkami. Nové lesní cesty by měly být pečlivě plánovány…