Zadržovací hráze

By

Zadržovací hráze fungují jako bariéry na rychle proudících potocích a roklích nebo obvykle suchých místech koncentrovaného povrchového odtoku. Mohou být navrženy ve formě prahu nebo schodu. Opatření snižuje podélný sklon, slouží k akumulaci povrchových vod a omezuje rychlost koncentrovaného povrchového odtoku během intenzivních srážek. Mělo by být provedeno v případě neúčinnosti méně náročných opatření a…

Regulace (hrazení) bystřin a erozních rýh

By

Toto opatření se obvykle provádí ve formě několika hrází (stupňů ve dně) postavených ve směru kolmém na směr toku. Účelem opatření je stabilizovat erozní a akumulační procesy v tocích toků zadržováním vody a erodovaného materiálu, např. pokud jsou ohroženy oblasti osídlení. Účinek opatření se zvyšuje, pokud se použije společně s dalšími opatřeními v povodí. Materiál…

Ochranné zóny s pobřežní vegetací s hydrofilními rostlinami s čistící schopností k ochraně vodních útvarů před znečištěním

By

Opatření využívá systémy pokryté vegetací, které jsou v různé míře nasyceny vodou. Předupravují dešťovou vodu a prodlužují retenční čas. Mohou sloužit jako nárazníkové zóny kolem vodních útvarů. Znečišťující látky se odstraňují v důsledku intenzivní sedimentace a asimilace vodní vegetací a adsorpcí na biogeochemických bariérách, např. ve formě gabionů naplněných dolomitem nebo vápencem a pokrytých kokosovými…

Obnova záplavových území a lužních lesů, přizozená sukcese

By

Identifikace a obnovení zaplavovaných oblastí a oblastí sedimentace, například odstraněním ochranných struktur pro zemědělskou půdu, přispívá k zadržování vody podél řek a tím ke snížení rizik plynoucích z intenzivních srážek. V minulosti byla většina záplavových území využita k jinému účelu; bývalé lužní lesy jsou odděleny od říčních a odtokových cest a upravovány na zbytkové lesy…

Koncepty a plány na úrovni povodí, spolupráce mezi obcemi

By

Využití půdy a změny krajinného pokryvu, jakož i intenzifikace nebo extenzifikace využívání půdy mění hydrologické podmínky a mají potenciálně velké dopady na záplavy v nížinných oblastech. Při plánování činnosti by se mělo brát v úvahu souvislost mezi situací po proudu a proti proudu, interakce činností zejména pokud se vyskytnou problémy v sídelních oblastech. Formální i…

Obnova mokřadů

By

Kromě enviromentálních aspektů souvisejících se zadržováním vody v krajině slouží toto opatření ke snížení pravděpodobnosti výskytu povrchového odtoku při intenzivních deštích, protože zpomaluje proudění vody směrem k recipientu. Mokřad zabezpečuje retenci vody a zlepšuje hydrologický režim degradované půdy. Obnova zamokření zahrnuje širokou škálu velkých a malých opatření, např. zadržovací opatření, jako je přehrazení drenážních příkopů…