Obnova mokřadů-image

Obnova mokřadů

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Kromě enviromentálních aspektů souvisejících se zadržováním vody v krajině slouží toto opatření ke snížení pravděpodobnosti výskytu povrchového odtoku při intenzivních deštích, protože zpomaluje proudění vody směrem k recipientu. Mokřad zabezpečuje retenci vody a zlepšuje hydrologický režim degradované půdy. Obnova zamokření zahrnuje širokou škálu velkých a malých opatření, např. zadržovací opatření, jako je přehrazení drenážních příkopů nebo změny v lesním hospodářství. Obnova mokřadů je dlouhodobým opatřením, které vyžaduje dlouhodobou a stálou strategii a neustálý dohled.

Fields of action Opatření na zemědělské půdě,Opatření v zalesněných oblastech,Opatření na vodních tocích
Kromě snižování povodňových rizik zpomalováním a zadržováním povrchového odtoku má opatření střední nebo vysoké možné přínosy pro následující biofyzikální dopady a ekosystémové služby: Stavy ryb a jejich obnova; Zachování biologické rozmanitosti; Vytvoření vodních stanovišť; Vytváření pobřežních stanovišť; Absorpce a/nebo zadržení CO2; Navyšování zásob vody; Přírodní produkce biomasy; Přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění dopadů; Filtrace znečišťujících látek; Rekreační příležitosti; Estetická a kulturní hodnota; Akumulace říční vody; Zpomalení říčního toku; Zvýšení infiltrace a/nebo doplňování podzemní vody; Zvýšení zadržování vody v půdě; Přerušení cesty znečištění

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology