Certyfikaty ochrony / profilaktyki przeciwpowodziowej dla budynków

By

Wyspecjalizowani konsultanci ds. ryzyka powodziowego (inżynierowie lub architekci) wnoszą swoją wiedzę techniczną i doświadczenie. Oceniają oni fizyczną podatność w zakresie potencjalnych szkód powodziowych i określają skutki zrealizowanych już działań w celu zmniejszenia ryzyka. W niektórych krajach związkowych do dyspozycji pozostają znormalizowane procedury, według których działają eksperci wystawiając właścicielom domów certyfikaty stanu ochrony przeciwpowodziowej i wydają…

Niecki chłonne

By

Głównym celem tego działania jest retencja i infiltracja wody deszczowej. Dobre oczyszczanie biologiczne oraz zatrzymanie substancji rozpuszczonych pozwalają również na retencję i wstępne oczyszczanie silniej zanieczyszczonej wody. Kształt niecki oraz roślinność pozwalają na integrację terenu z terenami zielonymi

Opracowanie przepisów eksploatacyjnych dla zagrożonych powodzią obiektów działalności gospodarczej i przemysłowej

By

Na zagrożonych obszarach należy brać pod uwagę zalania spowodowane opadem nawalnym. Szkody w obiektach zakładowych mogą być znacząco zredukowane, np. poprzez przekładanie/przenoszenie instalacji elektrycznych oraz zagrożeń np. przenoszonych dóbr i materiałów niebezpiecznych. Regularne dokonywanie uzgodnień z obroną cywilną pomaga uniknąć szkód środowiskowych w razie wystąpienia zdarzenia. Plany powinny brać pod uwagę prawdopodobne zmiany rozkładu opadów…

Studnie chłonne

By

Studnie, wypełnione materiałem filtracyjnym przykrytym glebą, kamieniami lub innym materiałem okrywającym, w celu zbierania wody z pobliskich obszarów o uszczelnionej powierzchni