Ocena i usuwanie szkód powodziowych w środowisku naturalnym

By

Działanie odnosi się do oceny szkód w środowisku naturalnym, spowodowanych głównie awariami związanymi z punktowymi źródłami zanieczyszczeń np. pojemnikami z materiałami niebezpiecznymi. Procedury postępowania i kryteria muszą być wcześniej już zdefiniowane.

Trzymanie zapasów worków z piaskiem, desek, pokryw i klap

By

Otwory (drzwiowe i okienne) budynków mogą być zabezpieczane przed dostaniem się wody przy pomocy worków z piaskiem, litych płyt lub desek wzgl. uzupełnionych zapasowymi workami z piaskiem, czy też pokryw i klap. Działanie to wymaga zainstalowania z wyprzedzeniem czasowym przed wystąpieniem silnych opadów (nie jest wszędzie możliwe). Ponadto wymaga ono przećwiczenia.

Urządzenia do przetłaczania wody kanalizacyjnej

By

Jednostka do usuwania ścieków składa się zasadniczo ze zbiornika i pompy. Ścieki przepływają do zbiornika zbiorczego rurą podstawową, a stamtąd są podnoszone powyżej poziomu wody powrotnej przez pompę i transportowane dalej do kanalizacji.

Ocena i usuwanie szkód powodziowych w obrębie budynków i i infrastruktury.

By

Działanie to obejmuje ocenę i usuwanie szkód powodziowych w obrębie budynków i infrastruktury (np. ciągów komunikacyjnych, infrastruktury zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków) w kontekście icjh eksploatacji i konieczności odbudowy po wystąpieniu powodzi. Działanie to ma również znaczenie w zakresie dochodzenia roszczeń za pośrednictwem towarzystw ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy dostępne jest wsparcie z funduszu pomocy…

Wdrożenie i użytkowanie systemów wczesnego ostrzegania wraz ze zbieraniem i oceną informacji uzupełniających

By

Systemy wczesnego ostrzegania przed powodzią – o ile istnieją dla danego obszaru – dostarczają informacji, które wmożliwiają podjęcie działań ratownichych (np. stworzenie centrum zarządzania, obserwacja obszarów ryzyka) przed wystąpieniem zdarzenia i związanych z nim szkód. Zmniejszenie szkód jest jednak tylko wtedy możliwe, jeżeli informacje z systemu wczesnego ostrzegania bedą właściwie interpretowane i oceniane, gdy towarzyszy…

Studnie chłonne

By

Studnie chłonne są to komory podziemne pochłaniające i gromadzące wodę powierzchniową/deszczową i pozwalające na wnikanie jej do gleby. Mają one zazwyczaj kształt kwadratowy lub kolisty; są wypełnione rumowiskiem, albo są murowane, wykonane z prefabrykowanych kręgów betonowych lub polietylenowych/perforowanych struktur warstwowych i otoczone porowatym materiałem wypełniającym. Mogą być budowane w wielu kształtach i często mogą być…