Nasipi orijentirani na elevaciju-image

Nasipi orijentirani na elevaciju

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Svrha takvih nasipa je skratiti dužinu padine, čime se usporava površinsko otjecanje i smanjuje erozija tla na obradivom zemljištu. Također pomažu pri procjeđivanju u tlo. Moraju mogu biti izvedeni u smjeru kontura s nultim uzdužnim nagibom. I područje ispred pregrade i njezina visina moraju odgovarati potrebi za retencijskim volumenom vode, uključujući volumen istaloženog erodiranog materijala. Najčešće ih se izvodi u obliku zemljanog nasipa ojačanog travom.

Fields of action poljoprivredna površina
Mogu postojati sinergije između mjera upravljanja rizicima od obilnih oborina i ostalih razvojnih ciljeva kao što je zaštita okoliša, zdravstvena skrb te ekonomska uspješnost. Njihovo korištenje zahtijeva uključenost različitih sudionika, razmjenu znanja i informacija između vas i njih te holističko razmišljanje.

READ MORE:

  • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (2018): Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině [Catalogue of green water retention measures in the landscape], URL: http://www.suchovkrajine.cz/vystupy (25.03.2020): Hrázka
PICTURES:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i.