Zvýšení retenční kapacity stávajících koryt a zátopových oblastí jejich obnovou

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Opatření spočívají v terénních úpravách koryt toků a lužních oblastí, aby se zvýšila jejich schopnost zpomalit odtok a vytvářet inundační zóny tak, aby se snížily potenciální důsledky povrchového odtoku. Mohou zahrnovat jednotlivé modifikace, které se obecně nazývají „rekonstrukce“. Konkrétně jsou to změny vedení řečiště, větvení toků, stabilizace koryta, obnova ramen, doprovodná pobřežní vegetace. Účinek samotné úpravy koryta není rozhodující z hlediska povrchového odtoku. Pokud je však úprava součástí souboru dalších opatření ve zdrojové oblasti, může určitě hrát pozitivní roli při zpomalení odtoku a snižování kulminačního průtoku. Obecně je cílem upravit tok co nejblíže k přirozenému stavu, což je většinou možné pouze mimo zastavěné oblasti.

Fields of action Opatření na vodních tocích,Opatření v urbanizovaných oblastech
Kromě snižování povodňových rizik ukládáním povrchového odtoku má opatření střední nebo vysoké možné přínosy pro následující biofyzikální dopady a ekosystémové služby: Zvýšení infiltrace a/nebo doplňování podzemní vody

READ MORE:

  • Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020): floodplain restoration and management
PICTURES:

Tomáš Just, AOPK ČR