Drenážní příkopy, mokřiny

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Příkopy umožňují zachycení, infiltraci anebo odvedení povrchového odtoku, aniž by došlo ke škodám. Měly by být dimenzovány na odpovídající dobu trvání průtoku, splňovat funkční požadavky a mít pravidelnou kontrolu a údržbu. Příkopy na zemědělské půdě se obvykle navrhují v oblastech, kde je omezen prostor pro realizaci průlehů. V městských oblastech jsou součástí městského drenážního systému a mohou mít různé průřezy, které vyhovují městské krajině. Mohou zahrnovat použití výsadby pro lepší vizuální dojem a úpravu vody. Opatření vyžaduje zábor půdy. Proto je nezbytné vypořádání majetkových práv.

Fields of action Opatření na zemědělské půdě,Opatření v zalesněných oblastech,Opatření pro technické zajištění budov
Kromě snižování povodňových rizik zadržováním a odváděním povrchového odtoku má opatření střední nebo vysoké přínosy pro následující biofyzikální dopady a ekosystémové služby: Přerušení cesty znečištění; Zvýšení evapotranspirace; Estetická a kulturní hodnota (např. mohou sloužit jako dělicí prvky krajiny); Zachování biologické rozmanitosti; Přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění dopadů; Filtrace znečišťujících látek; Zvýšení infiltrace a/nebo doplňování podzemní vody; Omezení eroze a/nebo přenosu sedimentu

READ MORE:

  • Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020): channels and rills, swales
  • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (2018): Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině [Catalogue of green water retention measures in the landscape], URL: http://www.suchovkrajine.cz/vystupy (25.03.2020): Příkop
  • Hamburg Wasser (Ed.) (2012): Wie schütze ich mein Haus vor Starkregenfolgen?: ein Leitfaden für Hauseigentümer, Bauherren und Planer [How do I protect my house from the effects of heavy rain?: a guide for homeowners, builders and planners], URL: http://www.hamburg.de/contentblob/3540740/data/leitfaden-starkregen.pdf (20.03.2020): Bodensenken
  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2015): Hangwassermanagement Maßnahmenkatalog [management of pluvial floods catalogue of measures] (unpublished brochure, online version accessible at URL: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/222593.htm): Abflussgraben, Abflussmulde
PICTURES:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i. / Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology