Dokumentace události a škod; analýza události

By

Všechny povodně se škodami by měly být analyzovány s ohledem na jejich příčiny a dopady. Opatření zahrnuje posouzení budov a infrastruktury z hlediska jejich použitelnosti (např. dopravní trasy, zásobování vodou, čištění odpadních vod). Shromážděné údaje jsou základem pro žádosti o odškodnění z pojišťovacích fondů nebo fondů pro veřejné katastrofy (jsou-li k dispozici). Na základě analýzy…

Zalesnění horních částí povodí a svahů

By

Horní části povodí jsou zdrojové oblasti pro vodní toky, klíčové pro udržení struktury, funkce, produktivity a komplexity navazujících ekosystémů. V oblastech s členitým reliéfem může zalesňování povodí na horních tocích přispívat ke stabilizaci svahů a může snížit rizika spojená se sesuvy půdy.

Vhodná konstrukce cest s nezpevněným povrchem a křížení toků v lesích

By

Navrhování lesních cest by mělo být provedeno tak, aby povrchová voda byla odváděna do lesa po stranách cest. K dispozici jsou různá řešení povrchů pro odvádění vody s různou úrovní údržby (např. průlehy s drenážní vrstvou, propustky, gumové pásy). Odvádění povrchového odtoku je možno kombinovat s hrázkami. Nové lesní cesty by měly být pečlivě plánovány…

Dobrý stav lesů

By

Toto opatření spočívá v udržování dobrého zdravotního stavu lesů použitím vhodného hospodaření (např. zaváděním stabilních, stupňovitých, nerovnoměrně starých lesů, použití přirozené obnovy chránících podrostů a dílčích systémů, výmladkové porosty). Cílem je zvýšit infiltraci do půdy, zpomalit povrchový odtok a snížit riziko eroze půdy zlepšením zdravotního stavu lesa a jeho uvedení do přirozeného stavu, aby se…