Okamžité zalesnění ploch postižených přírodními katastrofami

By

Větší otevřené plochy způsobené například těžbou dřeva a bouřkami jsou zvláště kritickými oblastmi pro rozvoj povodní. Vyhýbejte se velkým otevřeným plochám – např. podporou zmlazení před těžbou dřeva a co nejrychlejším znovuzalesnění vytěžených oblastí může výrazně snížit odtok z povodí náchylných k povodním.

Posouzení a odstranění povodňových škod na budovách a infrastruktuře

By

Opatření zahrnuje posouzení škod na budovách a infrastruktuře (např. dopravních tras, zásobování vodou a likvidaci odpadních vod), ohledně jejich použitelnosti a nutnosti obnovy po povodňové události. Opatření je také důležité pro vypořádání pojistných událostí prostřednictvím pojišťoven. V případě, že je k dispozici podpora z veřejných prostředků pro katastrofy, je nutné předem definovat postupy a kritéria.

Propustná dlažba pro infiltraci, propustné povrchy, odstranění nepropustné vrstvy

By

Propustná dlažba je navržena tak, aby umožnila dešťové vodě vsak do půdy a zvodnělé vrstvy, nebo, aby byla zachycena pod zemí a poté uvolňována regulovanou rychlostí do povrchových vod. Nepropustné povrchy mohou být nahrazeny různými materiály, jako je štěrk, travní dlaždice, betonové dlaždice s drenáží nebo porézní beton. Je vhodný pro parkoviště, cyklistické stezky, turistické…

Koncepty a plány na úrovni povodí, spolupráce mezi obcemi

By

Využití půdy a změny krajinného pokryvu, jakož i intenzifikace nebo extenzifikace využívání půdy mění hydrologické podmínky a mají potenciálně velké dopady na záplavy v nížinných oblastech. Při plánování činnosti by se mělo brát v úvahu souvislost mezi situací po proudu a proti proudu, interakce činností zejména pokud se vyskytnou problémy v sídelních oblastech. Formální i…

Procesy pozemkových úprav

By

Pozemkové úpravy (jednoduché a komplexní) jsou procesem plánování, který může vyjasnit vlastnictví půdy, snížit roztříštěnost vlastnictví zemědělské půdy a zlepšit infrastrukturu a životní podmínky na venkově. Tímto způsobem může znovu zavést technická opatření do plánů společných zařízení a pozitivně ovlivnit fragmentaci krajiny pro zlepšení retence vody a zamezení nekontrolovaného a nebezpečného povrchového odtoku.Pozemkové úpravy by…