Geokompozit absorbující vodu

By

Všude tam, kde se pro podporu retence používají zeleň bez ohledu na to, zda se jedná o trávu, stromy, keře, rostliny používané k vytváření zelených střech nebo zelených zdí, může být růst těchto rostlin podpořen geokompozitem absorbujícím vodu (GSW).

Mobilní protipovodňové hrazení

By

Protipovodňové mobilní zábrany mají různé typy provedení a vždy vyžadují proškolení odpovědných osob, kterými mohou být i vlastníci nemovitstí.

Poskytnutí tištěných informačních materiálů

By

Snadno srozumitelné a dostupné informace jsou důležité pro zvýšení povědomí o povodňových rizicích a pro podporu provádění opatření na snížení rizika. Může být k dispozici jako materiály pro čtení, například ve formě tiskových produktů (příručky, směrnice, brožury, letáky) nebo na online platformách. Produkty by měly být přizpůsobeny konkrétní cílové skupině jako jsou např. občané, majitelé…

Zadržovací hráze

By

Zadržovací hráze fungují jako bariéry na rychle proudících potocích a roklích nebo obvykle suchých místech koncentrovaného povrchového odtoku. Mohou být navrženy ve formě prahu nebo schodu. Opatření snižuje podélný sklon, slouží k akumulaci povrchových vod a omezuje rychlost koncentrovaného povrchového odtoku během intenzivních srážek. Mělo by být provedeno v případě neúčinnosti méně náročných opatření a…

Zelené střechy

By

Při osazení vegetace do půdního substrátu na střechách je voda zadržována. Podle úrovně údržby lze rozlišit dva systémy zelených střech: extenzivní zelená střecha až intenzivní zelená střecha.