Trvalé zatravnění pěstebních ploch

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Trvalé zatravnění nebo zakládání trvalých vegetačních ploch vinic, chmelnic a sadů snižuje odtok a erozi. Vegetace omezuje erozi tím, že chrání půdu před důsledky dopadu dešťových kapek a snižuje rychlost a množství povrchového odtoku. Opatření by měla být doprovázena dalšími lineárními biotechnologickými opatřeními (např. příkopy) a měla by být prováděna zejména na svazích > 7 ° a > 4 ° na méně propustných půdách)

Fields of action Opatření na zemědělské půdě
Kromě snižování povodňových rizik zpomalením a zadržováním povrchového odtoku má opatření střední nebo vysoké možné přínosy pro následující biofyzikální dopady a ekosystémové služby: Přerušení transportu znečištění; Snížení eroze a/nebo přenosu sedimentu; Filtrace znečišťujících látek; Zvýšení evapotranspirace; Zvýšení infiltrace a/nebo doplňování podzemní vody; Zvýšení zadržování vody v půdě; Zlepšení kvality půdy; Absorpce a/nebo zadržení CO2; Přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění dopadů

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

  • Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020): green cover
  • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (2018): Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině [Catalogue of green water retention measures in the landscape], URL: http://www.suchovkrajine.cz/vystupy (25.03.2020): opatření na speciálních kulturách
PICTURES:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i.