Muldy odpływowe

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Muldy odpływowe są to płytkie i szerokie rowy na gruntach ornych. Charakteryzują się lekkim nachyleniem i niewielkim spadkiem podłużnym. Umożliwiają one zbieranie, infiltrację i alternatywnie odprowadzanie spływu powierzchniowego. Powinny one być projektowane stosownie do funkcji terenu, wymagają odpowiednich działań związanych z utrzymaniem.

Fields of action Obszary rolnicze
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

READ MORE:

  • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (2018): Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině [Catalogue of green water retention measures in the landscape], URL: http://www.suchovkrajine.cz/vystupy (25.03.2020): Průleh
  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2015): Hangwassermanagement Maßnahmenkatalog [management of pluvial floods catalogue of measures] (unpublished brochure, online version accessible at URL: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/222593.htm): Abflussmulden
PICTURES:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i.