Suché poldry a terenní deprese mimo vodní toky-image

Suché poldry a terenní deprese mimo vodní toky

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Přírodní nebo uměle vytvořené záchytné poldry a deprese se specifickou retenční kapacitou mohou být použity jako dočasná vodní nádrž pro zadržení vody během silných srážek. Zpomalují povrchový odtok; přispívají tak ke zpoždění a snížení povodňových průtoků. Je možné je umístit téměř v jakékoli krajině - zemědělské plochy, lesy, podél vodních toků nebo uvnitř osídlených oblastí na veřejných nebo soukromých pozemcích. V případě umělých poldrů je třeba zajistit pravidelnou údržbu.

Fields of action Opatření v urbanizovaných oblastech,Opatření pro technické zajištění budov,Opatření na zemědělské půdě,Opatření v zalesněných oblastech,Opatření na vodních tocích
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology