System rowów i niecek do odprowadzania wód powierzchniowych

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Rowy umożliwiają przechwytywanie, infiltrację i odprowadzanie spływu powierzchniowego bez powodowania uszkodzeń. Powinny one być odpowiednio zaprojektowane (wymiarowane) dla przyjętego okresu powtarzalności przepływu, spełniać wymagania funkcjonalne oraz powinny być regularnie kontrolowane i utrzymywane. Rowy na gruntach ornych są zwykle proponowane w tych obszarach, na których możliwości budowy niecek są ograniczone. W obszarach miejskich rowy stanowią część miejskiego systemu odwadniającego i mogą mieć różnie dobrane przekroje, dostosowane do krajobrazu miejskiego. Działanie to może obejmować zastosowanie nasadzeń roślin w celu poprawy walorów estetycznych oraz możliwości oczyszczania wody. System rowów zajmuje określony teren (obszar), dlatego też konieczne jest uregulowanie stosunków własnościowych.

Fields of action Budynki,Obszary rolnicze,Lasy
Oprócz zmniejszenia ryzyka powodziowego poprzez retencję oraz spowolnienie spływu powierzchniowego, działanie to pozwala uzyskać średnie lub wysokie korzyści dla następujących oddziaływań biofizycznych oraz usług ekosystemów: przerwanie ścieżek zanieczyszczeń; zwiększenie ewapotranspiracji; wartość estetyczna / kulturowa (np. mogą służyć jako elementy krajobrazu); ochrona bioróżnorodności; łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu; filtracja zanieczyszczeń; zwiększenie infiltracji i/oraz odbudowy wód podziemnych; zmniejszenie erozji oraz/lub dostarczanych osadów.

READ MORE:

  • Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020): channels and rills, swales
  • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (2018): Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině [Catalogue of green water retention measures in the landscape], URL: http://www.suchovkrajine.cz/vystupy (25.03.2020): Příkop
  • Hamburg Wasser (Ed.) (2012): Wie schütze ich mein Haus vor Starkregenfolgen?: ein Leitfaden für Hauseigentümer, Bauherren und Planer [How do I protect my house from the effects of heavy rain?: a guide for homeowners, builders and planners], URL: http://www.hamburg.de/contentblob/3540740/data/leitfaden-starkregen.pdf (20.03.2020): Bodensenken
  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2015): Hangwassermanagement Maßnahmenkatalog [management of pluvial floods catalogue of measures] (unpublished brochure, online version accessible at URL: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/222593.htm): Abflussgraben, Abflussmulde
PICTURES:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i. / Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology