Drenážní příkopy, mokřiny

By

Příkopy umožňují zachycení, infiltraci anebo odvedení povrchového odtoku, aniž by došlo ke škodám. Měly by být dimenzovány na odpovídající dobu trvání průtoku, splňovat funkční požadavky a mít pravidelnou kontrolu a údržbu. Příkopy na zemědělské půdě se obvykle navrhují v oblastech, kde je omezen prostor pro realizaci průlehů. V městských oblastech jsou součástí městského drenážního systému…

Pojištění budov proti přírodním hrozbám

By

Pojištění proti přírodním rizikům chrání majitele domů před finančními následky povodní způsobených vysokou vodou, silnými srážkami, zatopením, zemětřeseními, poklesem podloží, sesuvy půdy, sněhovým tlakem, lavinami a sopečnými erupcemi. Většina domů není dostatečně chráněna pojištěním proti těmto přírodním rizikům. Například v Německu je pouze 43 procent všech budov řádně chráněno před finančními důsledky přírodních rizik.

Stavby z vodonepropustného betonu (bílá vana)

By

Základní deska a vnější stěny nových budov lze postavit jako uzavřenou nádrž pomocí betonu s vysokou vodotěsností. Protože není nutná žádná izolace, nazývají se tyto konstrukce „bílé“ nádrže. Opatření je poměrně drahé.

Opatření pro odvod povrchové vody od budov a zvýšení retence a infiltrace

By

Předdefinované odtokové trasy určené k odklonění povrchové vody od budovy mohou být zřízeny na pozemku nebo na jeho hranicích, jsou to např. změna sklonu, zemní lavice, vytvoření depresí nebo stavba prvků odklánějící proud vody jako jsou stěny. Na pozemku mohou být vybudovány prvky jako jsou prohlubně nebo příkopy, které shromažďují vodu a zajišťují kontrolovanou infiltraci…

Suché poldry a terenní deprese mimo vodní toky

By

Přírodní nebo uměle vytvořené záchytné poldry a deprese se specifickou retenční kapacitou mohou být použity jako dočasná vodní nádrž pro zadržení vody během silných srážek. Zpomalují povrchový odtok; přispívají tak ke zpoždění a snížení povodňových průtoků. Je možné je umístit téměř v jakékoli krajině – zemědělské plochy, lesy, podél vodních toků nebo uvnitř osídlených oblastí…