Opatření pro odvod povrchové vody od budov a zvýšení retence a infiltrace

By

Předdefinované odtokové trasy určené k odklonění povrchové vody od budovy mohou být zřízeny na pozemku nebo na jeho hranicích, jsou to např. změna sklonu, zemní lavice, vytvoření depresí nebo stavba prvků odklánějící proud vody jako jsou stěny. Na pozemku mohou být vybudovány prvky jako jsou prohlubně nebo příkopy, které shromažďují vodu a zajišťují kontrolovanou infiltraci…

Suché poldry a terenní deprese mimo vodní toky

By

Přírodní nebo uměle vytvořené záchytné poldry a deprese se specifickou retenční kapacitou mohou být použity jako dočasná vodní nádrž pro zadržení vody během silných srážek. Zpomalují povrchový odtok; přispívají tak ke zpoždění a snížení povodňových průtoků. Je možné je umístit téměř v jakékoli krajině – zemědělské plochy, lesy, podél vodních toků nebo uvnitř osídlených oblastí…

Předdefinové cesty odtoku otvory v budově

By

Nelze-li (nebo jen nedostatečně) zabránit vniknutí vody do budovy, mohou pomoci předdefinované trasy odtoku v budově. Ideálně by měla být provedena opatření v podobě otvorů odkud může vody bez problému odtékat.

Zavedení a využívání územního plánování na místní a regionální úrovni

By

Územní plánování je účinným nástrojem ke snížení budoucího povodňového rizika. Povodňové riziko se může výrazně snížit, pokud změny ve využití, úpravy využití, omezení používání nebo stavební činnost a rozvoj přizpůsobené povodním v oblastech náchylných k povodním jsou posouzeny v obou částech plánování: definování a implementaci plánů. Využití tohoto opatření je velmi omezené ve stávajících zastavěných…

Podporarealizace opatření na ochranu soukromého majetku

By

Potenciálně poškozené osoby – zejména vlastníci nemovitostí by mělin být motivováni realizací opatření vedoucích k ochraně jich majetku. Zřízení a údržba ochranných prvků v soukromých stavbách je však náročná. Úřady by však měly propagovat a stanovit vhodná opatření na ochranu majetku alespoň poskytováním informací na webových stránkách a v písemných materiálech.