Tarasowanie

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Tarasowanie to starożytna technologia, która umożliwia rolnictwo i budownictwo na stromym i nierównym terenie. Tarasy uprawne składają się z platform tarasowych, skarp lub ścian tarasowych. Na obszarach rolniczych działanie to może ograniczyć erozję i spływ powierzchniowy przez spowolnienie odpływającej wody opadowej do prędkości nie powodującej erozji. Środek zalecany jest dla gruntów ornych o nachyleniu> 15 °. Tarasy mają jednak znaczący wpływ, mogą zniszczyć ekologiczne mechanizmy krajobrazu. Z tego względu należy brać pod uwagę, jako rozwiązanie ostateczne przy wykorzystywaniu terenu dla celów uprawnych lub budowlanych i tylko wtedy, gdy inne rodzaje użytkowania gruntów (np. zalesienie) nie są możliwe.

Fields of action Obszary zasiedlone,Obszary rolnicze
Oprócz zmniejszenia ryzyka zalania poprzez spowolnienie i retencję wód powierzchniowych działanie to niesie z sobą średnie lub duże ewentualne korzyści dla poniższych oddziaływań biofizycznych i usług ekosystemowych: zmniejszenie erozji i/lub ilości doprowadzanych osadów; walory estetyczne / kulturowe; filtrowanie zanieczyszczeń

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

  • Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020): traditional terraces;
  • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (2018): Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině [Catalogue of green water retention measures in the landscape], URL: http://www.suchovkrajine.cz/vystupy (25.03.2020): Terasy
PICTURES:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i.