Stabilizacja przez obsadzanie roślinami zagrożonych erozją ścieżek odpływu

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Ścieżki, którymi odbywa się skoncentrowany odpływ wód opadowych winny być stabilizowane przez trwałe zazielenianie w celu zapobiegania erozji. Można je wzmocnić przy pomocy kamieni, dzięki czemu skoncentrowany spływ powierzchniowy przebiega bez zjawisk erozji. Powszechnie przyjętą formą zielonych ścieżek odpływu jest parabola o niewielkiej głębokości, która odpowiada naturalnie ukształtowanymh kanałom odwadniającym. Działanie to wymaga skorzystania z terenów użytkowanych rolniczo. Winno ono być wykonywane zawsze wtedy, gdy działania ochronne są niewystarczające dla ochrony gleby przed erozją. Jeżeli zazielenionym ścieżkom odpływu towarzyszy odpowiednia roślinność mogą one stanowić część systemu ekologicznego danego obszaru. Ich skuteczność ulegnie wzmocnieniu, jeżeli na danym obszarze wykonane będą inne działania zmniejszające ryzyko. Konieczna może okazać się zmiana stosunków własnościowych.

Fields of action Obszary rolnicze
Oprócz zmniejszenia ryzyka powodzi poprzez spowolnienie i retencję wód powierzchniowych działanie to niesie z sobą średnie lub duże ewentualne korzyści dla poniższych oddziaływań biofizycznych i usług ekosystemowych: przerwanie ścieżek spływu zanieczyszczeń; zmniejszenie erozji i/lub ilości doprowadzanych osadów; filtrowanie zanieczyszczeń; zwiększenie parowania/ewapotranspiracji; zwiększenie infiltracji/lub zasilania wód podziemnych; zwiększenie pojemności retencyjnej wody gruntowej; ulepszanie gleby; absorbowanie i/lub wiązanie CO2; adaptacja do zmiany klimatu i łagodzenie ich; utrzymanie bioróżnorodności gatunkowej; walory estetyczne / kulturowe; tworzenie biotopów lądowych

READ MORE:

  • Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020): filter strips
  • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (2018): Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině [Catalogue of green water retention measures in the landscape], URL: http://www.suchovkrajine.cz/vystupy (25.03.2020): Stabilizace dráhy soustředěného odtoku (DSO)
  • Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Ed.) (2016): Dezentraler Hochwasserschutz im ländlichen Raum, URL: https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/13555 (25.03.2020): Dauergrünland in reliefbedingten Abflussbahnen
PICTURES:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i.