Małe wały/groble poprzeczne-image

Małe wały/groble poprzeczne

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Małe groble/wały wykonywane są w celu skrócenia długości skarp, a tym samym spowolnienia spływu powierzchniowego i zmniejszenia erozji gleby na gruntach ornych. Przyczyniają się one także do infiltracji wody do gleby. Muszą one być wykonywane równolegle do stoku ze spadkiem zerowym w kierunku wzdłużnym. Zarówno powierzchnia przed wałem, jak również jego wysokość muszą odpowiadać potrzebom retencji wody wraz z objętością naniesionego materiału erozyjnego. Najczęściej są one wykonywane w formie wałów ziemnych porośnietych trawą.

Fields of action Obszary rolnicze
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

READ MORE:

  • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (2018): Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině [Catalogue of green water retention measures in the landscape], URL: http://www.suchovkrajine.cz/vystupy (25.03.2020): Hrázka
PICTURES:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i.