Regulacja rwących/górskich potoków i żlebów

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Działanie to realizowane jest z reguły w formie przegród budowanych/mini zapór zbudowanych prostopadle do kierunku przepływu cieku wodnego. Celem działania jest modyfikacja procesów erozji i sedymentacji na rwących/górskich potokach poprzez retencję wody i erodującego materiału, w przypadku występowania zagrożonych obszarów zasiedlonych. Efekt działania będzie lepszy, jeżeli będzie ono wykonywane wraz z innymi działaniami w danej zlewni. Materiał zastosowany do wykonania budowli poprzecznych, zależy od warunków naturalnych danego terenu oraz obliczeń hydrotechnicznych. Niezbędne może być pozwolenie organów gospodarki wodnej i ochrony przyrody.

Fields of action Obszary zasiedlone,Cieki wodne
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

  • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (2018): Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině [Catalogue of green water retention measures in the landscape], URL: http://www.suchovkrajine.cz/vystupy (25.03.2020): Příkop, Hrazení bystřin, Hrazení strží
PICTURES:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i.