Zdecentralizowane zarządzanie wodami opadowymi-image

Zdecentralizowane zarządzanie wodami opadowymi

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Ta grupa działań obejmuje elementy liniowe i przebiegające nad ziemią, rynny, zbiorniki deszczówki, zielone dachy i nasadzenia do zdecentralizowanego gospodarowania wodą opadową w celu osiagnięcia lepszych parametrów perlokacji i parowania na obszarach zamieszkałych. Dzięki ich kompleksowemu stosowaniu wyraźnie zmniejszona może być nie tylko całkowita objętość wód powierzchniowych, ale również znaczące zmniejszenie prędkości spływu powierzchniowego. Działanie to niesie z sobą wiele korzyści dla środowiska naturalnego.

Fields of action Obszary zasiedlone
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

  • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (2018): Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině [Catalogue of green water retention measures in the landscape], URL: http://www.suchovkrajine.cz/vystupy (25.03.2020): hospodaření s dešťovou vodou
  • Freie Hansestadt Bremen, Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (SUBV) (Ed.) (2015: Merkblatt für eine wassersensible Stadt- und Freiraumgestaltung: Empfehlungen und Hinweise für eine zukunftsfähige Regenwasserbewirtschaftung und eine Überflutungsvorsorge bei extremen Regenereignissen in Bremen, URL: https://www.klas-bremen.de/detail.php?gsid=bremen02.c.740.de (25.03.2020): dezentrale Versickerung und Verdunstung von Regenwasser
PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology