Deszczowe / burzowe ogrody, komórki bioretencyjne-image

Deszczowe / burzowe ogrody, komórki bioretencyjne

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Ogrody deszczowe to niewielkie ogrody obsadzone odpowiednia roślinnością, służące do gromadzenia i infiltracji wody opadowej. Zazwyczaj stosuje się je na poziomie nieruchomości i blisko budynków, na przykład w celu magazynowania i infiltracji deszczu z odwodnienia dachu. W ogrodach wykorzystywanych jest szereg komponentów, które są zazwyczaj stosowane w kształtowaniu ogrodu. Pod warstwą roślinności znajduje się podłoże filtracyjne, które umożliwia absoptację infiltrującej wody.

Fields of action Obszary zasiedlone,Budynki
Oprócz zmniejszenia ryzyka powodziowego poprzez spowolnienie i retencję wód spływu powierzchniowego działanie to niesie z sobą średnie lub duże ewentualne korzyści dla poniższych oddziaływań biofizycznych i usług ekosystemowych: zwiększenie ewapotranspiracji; zwiększenie strumienia infiltracyjnego i/lub zasilania wód podziemnych; tworzenie biotopów lądowych; utrzymanie bioróżnorodności gatunkowej; adaptacja do zmiany klimatu i ochrona klimatu; filtrowanie zanieczyszczeń; możliwości wypoczynku; walory estetyczne / kulturowe; przerwanie ścieżek substancji szkodliwych; zmniejszenie erozji i/lub ilości odprowadzanych osadów; obniżanie wysokich temperatur

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology