Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych/informacyjnych-image

Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych/informacyjnych

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Łatwo zrozumiałe i łatwo dostępne informacje są ważne dla podniesienia świadomości ryzyka powodziowego oraz wspierania wdrażania prywatnych działań na rzecz zmniejszenia ryzyka. Mogą one być udostępniane w formie tradycyjnej, jako drukowane materiały edukacyjne, np. w postaci podręczników, wytycznych, broszur, ulotek lub na platformach internetowych. Publikacje winny być dopasowane do określonej grupy docelowej, np. do obywateli, właścicieli budynków, przedsiębiorców, leśników i rolników itd. Wiele wysokowartościowych materiałów informacyjnych zostało już opracowane przez różne podmioty, dlatego należy również sprawdzić możliwość wykorzystania już istniejących produktów. Musi byc zapewniony łatwy dostęp do informacji , tzn. na centralnej platformie lub w centralnym miejscu. Ponadto działania public relations i media wspierają rozpowszechnianie informacji.

Fields of action Obszary zasiedlone,Komunikacja w zakresie ryzyka
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

READ MORE:

PICTURES:

wilkernet, Pixbay (https://pixabay.com/photos/magazines-editions-publications-364514/)