Ochrona, rekultywacja i odnawianie lasów, zwłaszcza położonych na stokach

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Ze względu na funkcję retencyjną oraz dlatego, że chronią one stoki przed erozją, lasy zmniejszają spływ powierzchniowy i transport osadów. Gospodarka leśna winna być dostosowana do specyficznych potrzeb zagrożonych obiektów w dolnej części stoków. I tak, należy przykładowo unikać wylesień (wyrębów) na dużych powierzchniach. Skład lasu powinien być tak ukształtowany, aby uzyskać możliwie wysoki poziom retencji wody. Działania w zakresie gospodarki leśnej powinny uwzględniać prawdopodobne zmiany rozkładu opadów i modelu powodziwego wynikające ze zmiany klimatu.

Fields of action Lasy
Oprócz zmniejszenia ryzyka powodziowego poprzez spowolnienie i retencję wód spływu powierzchniowego działanie to niesie z sobą średnie lub duże ewentualne korzyści dla poniższych oddziaływań biofizycznych i usług ekosystemowych: zwiększenie ewaportanspiracji; zwiększenie strumienia infiltracyjnego i/lub zasilania wód podziemnych; zwiększenie pojemności retencyjnej wody glebowej; redukcja źródeł zanieczyszczeń; przerwanie ścieżek substancji szkodliwych; zmniejszenie erozji i/lub ilości doprowadzanych osadów; tworzenie biotopów lądowych; pobieranie i/lub wiązanie CO2; gromadzenie wody; naturalna produkcja biomasy; adaptacja do zmiany klimatu i ochrona klimatu; filtrowanie zanieczyszczeń; możliwości wypoczynku; walory estetyczne / kulturowe; ulepszanie gruntów; tworzenie biotopów wodnych; tworzenie biotopów brzegowych/nadbrzeżnych; obniżanie temperatur maksymalnych; utrzymanie bioróżnorodności gatunkowej;

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology