Ochrona i utrzymanie istniejących łąk i pastwisk-image

Ochrona i utrzymanie istniejących łąk i pastwisk

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Spływ powierzchniowy na łąkach i pastwiskach jest mniejszy w porównaniu do spływu na gruntach ornych. Tak więc wysoki odsetek łąk i pastwisk zwiększa zdolność retencyjną użytków rolnych i zmniejsza spływ powierzchniowy. Utrzymanie i ochrona istniejących łąk przed uprawą lub działalnością budowlaną, zwłaszcza na obszarach źródliskowych, na zboczach, ścieżkach spływu i wzdłuż cieków wodnych, przyczynia się do zmniejszenia ryzyka skutków deszczy nawalnych.

Fields of action Obszary zasiedlone,Obszary rolnicze
Oprócz zmniejszenia ryzyka powodziowego poprzez spowolnienie i retencję wód spływu powierzchniowego działanie to niesie z sobą średnie lub duże ewentualne korzyści dla poniższych oddziaływań biofizycznych i usług ekosystemowych: zmniejszenie erozji i/lub ilości doprowadzanych osadów; zwiększenie ewapotranspiracji, poprawa retencji wody w glebie; pobieranie i/lub wiązanie CO2; adaptacja do zmiany klimatu i ochrona klimatu; zwiększenie strumienia infiltracyjnego i/lub zasilania wód podziemnych; filtrowanie zanieczyszczeń

Check out the RAINMAN good practice examples:

READ MORE:

  • Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020): meadows and pastures
  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2015): Hangwassermanagement Maßnahmenkatalog [management of pluvial floods catalogue of measures] (unpublished brochure, online version accessible at URL: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/222593.htm): spezifische Grünlandwidmung, Schutzzonen
PICTURES:

Christoph Albrecht, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology