Trawłe zazielenianie plantacji

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Trwałe użytki zielone lub zakładanie wieloletniej okrywy roślinnej w winnicach, plantacjach chmielu i owoców zmniejsza spływ powierzchniowy i erozję. Roślinność reguluje procesy erozji chroniąc glebę przed przemieszczaniem na skutek oddziaływania opadów oraz zmniejszając prędkość i ilość spływu powierzchniowego. Działaniu temu winny towarzyszyć inne liniowe rozwiązania technologiczne (np. rowy), a realizowane powinno być zwłaszcza na stokach > 7° (wzgl. > 4° na glebach mniej przepuszczalnych).

Fields of action Obszary rolnicze
Oprócz zmniejszenia ryzyka powodzi poprzez spowolnienie i retencję wód spływu powierzchniowego działanie to niesie z sobą średnie lub duże ewentualne korzyści dla poniższych oddziaływań biofizycznych i usług ekosystemowych: przerwanie ścieżek spływu zanieczysczeń; zmniejszenie erozji i/lub ilości doprowadzanych osadów; filtrowanie zanieczyszceń; zwiększenie ewapotranspiracji; zwiększenie strumienia infiltracyjnego i/lub zasilania wód podziemnych; zwiększenie pojemności retencyjnej wody gruntowej; ulepszanie gleby; pobieranie i/lub wiązanie CO2; adaptacja do zmiany klimatu i ograniczenie zmian klimatu

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

  • Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020): green cover
  • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (2018): Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině [Catalogue of green water retention measures in the landscape], URL: http://www.suchovkrajine.cz/vystupy (25.03.2020): opatření na speciálních kulturách
PICTURES:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i.