Wsparcie na szczeblu lokalnym i dobrowolne uzgodnienia odnośnie działań, wykraczających poza zdefionowane standardy działań-image

Wsparcie na szczeblu lokalnym i dobrowolne uzgodnienia odnośnie działań, wykraczających poza zdefionowane standardy działań

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Istnieje wiele przepisów i dyrektyw UE, które muszą być spełnione przez podmioty zarządzające, aby otrzymać świadczenia pomocowe ("Cross Compliance" - "Wzajemna Zgodność"). Jednak ocena ryzyka na miejscu może wymagać zgodności z wymaganymi standardami. W tym przypadku pomocne mogą być dobrowolne umowy między rolnikiem, właścicielem gruntu i gminą, a także lokalne możliwości wsparcia. Dotacje i umowy powinny uwzględniać prawdopodobne zmiany rozkładu opadów i powodzi wynikające ze zmian klimatu.

Fields of action Obszary rolnicze,Lasy
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Thomas Freitag. Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology