Opaski infiltracyjne (trawa) oraz pasy buforowe na obrzeżach pól porośnięte trwałą roślinnością

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Opaski infiltracyjne (trawa) oraz pasy buforowe na obrzeżach pól porośnięte trwałą roślinnością

Fields of action Obszary rolnicze,Obszary zasiedlone
Oprócz zmniejszenia ryzyka zalania poprzez spowolnienie i retencję wód powierzchniowych działanie to niesie z sobą średnie lub duże ewentualne korzyści dla poniższych oddziaływań biofizycznych i usług ekosystemowych: zmniejszenie erozji i/lub ilości doprowadzanych osadów; zwiększenie parowania dyfuzyjnego; zwiększenie pojemności retencyjnej wody glebowej; przerwanie ścieżek zanieczyszczenia; tworzenie biotopów lądowych; pobieranie i/lub wiązanie CO2; adaptacja do zmiany klimatu i jego złagodzenia; ponowne napełnienie warstwy wodonośnej i podziemnych cieków wodnych

READ MORE:

PICTURES:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i.