Nawierzchnie infiltrujące  / powierzchnie przepuszczalne; rozszczelnienie-image

Nawierzchnie infiltrujące / powierzchnie przepuszczalne; rozszczelnienie

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Nawierzchnie przepuszczalne są tak zaprojektowane, by woda opadowa albo przesączała się przez nią do niżej położonych warstw (gruntu i wód podziemnych), albo może być gromadzona pod ziemią i oddawana do cieków (z opóźnieniem) z kontrolowaną prędkością. Powierzchnie zasklepione (utwardzone) moga być zastąpione przez różne materiały, jak np. warstwę żwirową, trawnik w geokracie, ażurową kostkę betonową lub beton jamisty (beton o strukturze otwartej, porowatej). Nadają sie one na parkingi, ścieżki rowerowe i chodniki, jak również drogi dojadowe, tarasy i podwórza.

Fields of action Budynki,Obszary rolnicze,Lasy,Obszary zasiedlone
Oprócz zmniejszenia ryzyka zalania poprzez spowolnienie i retencję wód powierzchniowych działanie to niesie z sobą średnie lub duże ewentualne korzyści dla poniższych oddziaływań biofizycznych i usług ekosystemowych: zwiększenie strumienia infiltracyjnego i/lub zasilania wód podziemnych

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology