Tworzenie i utrzymanie obszarów retencji na terenach zurbanizowanych-image

Tworzenie i utrzymanie obszarów retencji na terenach zurbanizowanych

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Obszary retencyjne powinny być lokalizowane w najniżej położonych miejscach terenów zurbanizowanych. Odwodnienie powierzchniowe powinno zapewniać kierowanie wody na te obszary - najlepiej na powierzchnię (wgłębienia, ulice itp.). Odbieranie wody oraz gleby należy chronić przed zanieczyszczeniami. Realizacja centralnych obszarów retencyjnych w dużym stopniu zależy od dostępności terenu oraz warunków topograficznych. Plany rozwoju i zagospodarowania przestrzennego powinny zapewniać możliwości wdrożenia.

Fields of action Obszary zasiedlone
Oprócz zmniejszenia ryzyka powodziowego poprzez retencję oraz spowolnienie spływu powierzchniowego, metoda ta pozwala uzyskać średnie lub wysokie korzyści dla następujących oddziaływań biofizycznych oraz usług ekosystemów: ochrona bioróżnorodności; łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu; filtracja zanieczyszczeń; możliwość rekreacji; wartość estetyczna / kulturowa; zwiększenie ewapotranspiracji; przerwanie ścieżek zanieczyszczeń; zmniejszenie erozji i / lub dostarczanych osadów; tworzenie siedlisk lądowych.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

  • Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020): detention basins
  • Freie Hansestadt Bremen, Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (SUBV) (Ed.) (2015: Merkblatt für eine wassersensible Stadt- und Freiraumgestaltung: Empfehlungen und Hinweise für eine zukunftsfähige Regenwasserbewirtschaftung und eine Überflutungsvorsorge bei extremen Regenereignissen in Bremen, URL: https://www.klas-bremen.de/detail.php?gsid=bremen02.c.740.de (25.03.2020): Sicherung und Schaffung von Retentionsflächen
PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology