Warunkowe umowy dzierżawy-image

Warunkowe umowy dzierżawy

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Umowy dzierżawy są to prawnie wiążące umowy, między oddającym w dzierżawę, a dzierżawcą ziemi. Zawierają one warunki, na jakich działka gruntowa jest dzierżawiona. Konieczność odnowienia tego rodzaju umów w przypadku potrzeby odnowienia umowy odnośnie kolejnego okresu trwania dzierżawy lub zawarcia umowy z nowym dzierżawcom stwarza możliwość wskazania działań na rzecz zapobiegania zalewaniu wodami z deszczy nawalnych poprzez wprowadzenie pewnych warunkó ograniczających uzytkowanie (np. do ochronne zagopspodarowanie gleb).

Fields of action Obszary rolnicze,Lasy
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology