Plany i koncepcje dotyczące zlewni, współpraca pomiędzy gminami-image

Plany i koncepcje dotyczące zlewni, współpraca pomiędzy gminami

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Zmiany użytkowania gruntów i pokrycia terenu, a także intensyfikacja lub ekstensyfikacja użytkowania gruntów zmieniają obieg wody w środowisku i mają potencjalnie duży wpływ na występowanie powodzi na obszarach leżących niżej. Powiązania, interakcje oraz interesy użytkowników obszarów leżących w górnym i dolnym biegu rzeki powinny zostać wzięte pod uwagę w działaniach planistycznych, szczególnie gdy problemy te dotycza obszarów zabudowanych, Zarówno formalne jak też nieformalne procesy planowania, ukierunkowane na zintegrowany rozwój przestrzenny, rozwój obszarów wiejskich, dostosowanie do zmiany klimatu lub inne cele, są właściwe dla założeń planistycznych, obejmujących całe obszary zlewni. Koncepcje i plany powinny uwzględniać prawdopodobne zmiany w rozkładzie opadów i powodzi, wynikające ze zmiany klimatu. Współpraca między gminami może stanowić przykład takiego rozwiązania. Umiżliwia ona np. lepszą kooperację miedzy jednostkamii straży pożarnej, poprawę retencji wody i zarządzania spływem powierzchniowym, itd.

Fields of action Obszary rolnicze,Lasy,Cieki wodne,Obszary zasiedlone
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

READ MORE:

PICTURES:

GFI Grundwasser-Consulting-Institut GmbH Dresden