Zalesianie w obszarach źródliskowych i na zboczach-image

Zalesianie w obszarach źródliskowych i na zboczach

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Obszary źródliskowe są to obszary tworzenia się rzek i strumieni. Mają one decydujące znaczenie dla utrzymania struktury, funkcjonowania, produktywności i złożoności ekosystemów położonych w dole rzeki. Na obszarach o zróżnicowanej rzeźbie terenu zalesianie obszarów źródłowych może przyczynić się do stabilizacji zboczy, a w szczególności może zmniejszać ryzyko związane z osuwiskami.

Fields of action Lasy
Oprócz zmniejszenia ryzyka powodzi poprzez spowolnienie i zmniejszenie spływu powierzchniowego działanie to może przynosić średnie lub duże korzyści dla środowiska: zwiększenie ewapotranspitacji, zwiekszenie infiltracji i/lub zasilania wód podziemnych, zwiększenie polowej pojemności wodnej, redukcja źródeł zanieczyszczeń, blokowanie ścieżek spływu zanieczyszczeń; zmniejszenie erozji i/lub przemieszczania sie osadów, tworzenie biotopów lądowych; pobieranie i/lub wiązanie CO2; naturalna produkcja biomasy; utrzymanie różnorodności gatunkowej; adaptacja i mitygacja do zmiany klimatu, filtrowanie substancji szkodliwych, zwiększenie możliwości wypoczynku, walory estetyczne / kulturaln,; polepszenie właściwości gleb, tworzenie biotopów w strefie nadbrzeżnej, obniżenie temperatury maksymalnej, gromadzenie wody

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology