Zřízení a provoz monitorovacích systémů, předpovědních modelů a varovných systémů

By

Neustálé a dlouhodobé pozorování přírodních jevů zvyšuje možnost jejich předvídání, odhadování nebezpečných jevů a plánování efektivních protiopatření. Modely a systémy monitorování, předpovědi a varování obvykle pořizují a provozují státní instituce. Zajišťují neustálý sběr dat, poskytování a kontrolu kvality, jakož i další rozvoj podle stavu výzkumu. Místní nebo regionální pozorování a monitorování však mohou takové informace…

Dokumentace události a škod; analýza události

By

Všechny povodně se škodami by měly být analyzovány s ohledem na jejich příčiny a dopady. Opatření zahrnuje posouzení budov a infrastruktury z hlediska jejich použitelnosti (např. dopravní trasy, zásobování vodou, čištění odpadních vod). Shromážděné údaje jsou základem pro žádosti o odškodnění z pojišťovacích fondů nebo fondů pro veřejné katastrofy (jsou-li k dispozici). Na základě analýzy…

Certifikáty budov na ochranu proti povodním

By

Odborní stavební konzultanti pro povodňová rizika ohrožující stavby (technik nebo architekt) poskytují své technické znalosti a zkušenosti a hodnotí fyzickou zranitelnost stavby působením povodně a určují účinky implementovaných opatření ke zmírnění povodňových rizik. V některých zemích mohou být k dispozici standardizované postupy, podle kterých odborníci postupují při vydávání protipovodňových osvědčení a uvádějí pro majitele domů…

Implementace a použití systémů včasného varování včetně sběru a vyhodnocení doplňkových informací

By

Systémy včasného varování před povodněmi – pokud existují pro danou oblast, poskytují informace, které umožňují spuštění havarijního zásahu (např. zřízení velící jednotky, pozorování rizikových oblastí) před událostí a předtím, než dojde ke škodám. Omezení škod je však možné pouze tehdy, pokud jsou informace včasného varování interpretovány a vyhodnoceny správně, pokud jsou podloženy posouzením rizik a…

Spolupráce v rámci obce

By

Do rozvoje povědomí o riziku a zahájení spolupráce by měli být zapojeni všichni příslušní aktéři ve společenství. To lze provést např. vytvořením koordinační skupiny („kulatý stůl“) za účasti všech aktérů z dotčených obecních úřadů, obecních rad, občanů, pohotovostních služeb atd. Iniciativně lze zpracovat audit zaznamenávající silné a slabé stránky stávajících opatření proti všem typům povodní.…