Posouzení a odstranění povodňových škod na budovách a infrastruktuře

By

Opatření zahrnuje posouzení škod na budovách a infrastruktuře (např. dopravních tras, zásobování vodou a likvidaci odpadních vod), ohledně jejich použitelnosti a nutnosti obnovy po povodňové události. Opatření je také důležité pro vypořádání pojistných událostí prostřednictvím pojišťoven. V případě, že je k dispozici podpora z veřejných prostředků pro katastrofy, je nutné předem definovat postupy a kritéria.

Kontaktní osoby a doba pro rady občanům

By

Povědomí o rizicích roste a proměňuje se v činy, když jsou majitelům soukromých domů a veřejným orgánům poskytovány stálé informace a osobní odborné rady. Kontaktní osoby a veřejné konzultační hodiny nabízejí větší záruku úspěchu než online informační služby nebo reklamní kampaně. Přijetí opatření lze dále podpořit, pokud jsou prováděna v obecních budovách způsobem, který je…

Přeshraniční spolupráce

By

Posouzení přeshraničních rizik, komunikace hydrologických prognóz, harmonizace technických norem; pro řízení povodňových událostí existuje přeshraniční spolupráce v oblasti havarijního plánování a posuzování přeshraničního dopadu projektů. Spolupráce může být zlepšena i pro řízení rizika povodní z přívalových srážek.

Příprava a zavádění účinných havarijních plánů

By

Účinné a pravidelně aktualizované havarijní plány jako reakce na mimořádné situace v případě povodní způsobených silnými srážkami pomáhají jednotkám civilní ochrany získat rychlý přehled o opatřeních, která mají být přijata, a také o jejich prioritizaci. Jsou důležitou součástí plánování zvládání katastrof a musí být pořízeny odpovědnými institucemi (např. v Německu a Rakousku jsou to obce,…