Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Vhodná konstrukce cest s nezpevněným povrchem a křížení toků v lesích-image

Vhodná konstrukce cest s nezpevněným povrchem a křížení toků v lesích

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Navrhování lesních cest by mělo být provedeno tak, aby povrchová voda byla odváděna do lesa po stranách cest. K dispozici jsou různá řešení povrchů pro odvádění vody s různou úrovní údržby (např. průlehy s drenážní vrstvou, propustky, gumové pásy). Odvádění povrchového odtoku je možno kombinovat s hrázkami. Nové lesní cesty by měly být pečlivě plánovány a realizovány pouze ve výjimečných případech. Zajímavým řešením pro přechody malých toků může být nahrazení mostů nebo propustků brodem – např. po škodách způsobených záplavami. Tímto opatřením se snižuje nebezpečí zanesení a zaplavení.

Fields of action Opatření v zalesněných oblastech,Opatření na vodních tocích
Kromě snižování povodňových rizik zpomalením a zadržováním povrchového odtoku má opatření střední nebo vysoké možné přínosy pro následující biofyzikální dopady a ekosystémové služby: Snížení eroze a/nebo přenosu sedimentů; Vytvoření vodních stanovišť; Zachování biologické rozmanitosti; Pomalá říční voda; Akumulace říční vody; Omezení zdrojů znečišťujících látek; Estetická a kulturní hodnota

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology